PL

EN

Zieleń w mieście – walka z suszą

Data 10.09.2012

Susza w miastach związana jest nie tylko ze zmianami klimatycznymi i małą ilością opadów, ale także ze złym gospodarowaniem wodą deszczową oraz nieodpowiednim nawadnianiem. Tematy te zostały poruszone przez prelegentów oraz uczestników debaty „Zieleń w mieście – walka z suszą”, która odbyła się 10 września br. na terenie poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

W wystąpieniu wprowadzającym prof. dr hab. Tadeusz Baranowski zwracał szczególną uwagę na problem posuchy wśród drzew przyulicznych. Wspomniał o prowadzonych w ostatnim czasie badaniach stanu wody z uwzględnieniem kasztanowca białego (patrz str. 46). Drzewo, które ma ograniczony dostęp do wody, jest osłabione oraz narażone na działanie szkodników ze względu na znacznie mniej efektywną reakcję obronną. Nie trudno wywnioskować, że do poprawy warunków rozwoju roślin wymagane jest systematyczne podlewanie. Pojawiają się jednak pytania: skąd brać wodę do tego celu i w jaki sposób proces ten powinien przebiegać?

Częściowo odpowiedziała na nie dr inż. Ewa Walter, której wystąpienie dotyczyło proekologicznych sposobów gospodarowania wodą opadową. Tego typu zarządzanie zakłada stosowanie m.in. zbiorników otwartych, które wpisują się w krajobraz miejski. Referentka zaznaczała, że w gospodarce wodą opadową istotne jest wprowadzenie kompleksowych strategii z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju. Zmiany muszą zachodzić zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Jako przykłady dobrych praktyk prelegentka wskazała m.in. Backum Valley w Herten (Niemcy), gdzie wykorzystuje się rozbudowaną sieć „łańcucha wodnego”, który ma naśladować naturalne zlewnie, jak również Portland, gdzie funkcjonuje program lokalny Low Impact Development, polegający na ochronie i odtwarzaniu krajobrazu funkcjonalnego w sensie hydrologicznym.

Ciekawych informacji uczestnikom debaty dostarczył wykład dr. inż. Tomasza Wojciechowskiego, który prowadzi badania dotyczące statusu wody glebowej (wilgotność gleby wraz z potencjałem wodnym gleby). Szereg danych dowodzi, że systematyczne podlewanie oraz aplikacja hydrożeli i szczepionek mikoryzowych ma niebagatelny wpływ na prawidłowy rozwój drzew przyulicznych.

Jak zaznaczał podczas swojego wystąpienia dr Szymon Łukasiewicz, brak wody eliminuje oddziaływanie klimatotwórcze czy środowiskotwórcze drzew, które występują w bliskim otoczeniu ulic. Właśnie w takich miejscach panują szczególnie trudne warunki siedliskowe. Kłopoty ze zlewnią ma większość miast. Badania dowodzą, że aktywność transpiracyjna drzew przyulicznych jest znikoma. W celu poprawy tej sytuacji należy m.in. ukierunkować system korzeniowy oraz doprowadzić ruy napowietrzająco-nawadniające.

Magazynowanie i gospodarowanie wodą opadową ułatwić mogą rozwiązania inżynieryjne oraz architektoniczne. Ryszard Łukowicz w swej prelekcji przytoczył przykład poznańskich Term Maltańskich, gdzie do nawadniania okolicznych terenów zieleni wykorzystuje się wodę „przechwyconą” z połaci dachowych. Korzystanie z dostępnych na rynku innowacji umożliwi zautomatyzowanie systemu podlewania. Nowoczesne rozwiązania pozwalają bowiem monitorować warunki pogodowe czy nawet poziom zużycia wody (co może być przydatne chociażby dla zarządców zieleni miejskiej).

Krótkie prelekcje stanowiły „katalizator” dla debaty. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat wprowadzenia opłaty za deszczówkę, zintegrowanego działania w gospodarce wodą oraz roli partycypacji społecznej w walce z suszą w mieście. Podczas dysputy poruszono też kwestię dotycząca podtopień i zalań. Spotkanie praktyków oraz decydentów umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, które być może w przyszłości będą stanowić podstawę do wspólnego działania, mającego na celu efektywną gospodarkę wodą. Za współorganizację debaty dziękujemy prof. dr. hab. Tadeuszowi Baranowskiemu. (ju)

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij