PL

EN

Forum Recyklingu 2013

Data 09.10.2013

Dwunasta edycja bezpłatnego cyklu seminariów poświęconych recyklingowi odpadów, organizowana przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, już za nami. Forum Recyklingu tradycyjnie już towarzyszyło Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLEKO. Trzy dni obfitowały w prelekcje wygłaszane przez specjalistów – naukowców, praktyków i przedstawicieli administracji rządowej, którzy z wielkim zaangażowaniem opowiedzieli uczestnikom o kwestiach budzących najwięcej emocji.

7 października 2013 r. EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINACH

Prowadzenie: Michał Grek, kierownik działu analiz i projektów, Abrys

Tematem wiodącym pierwszego dnia Forum Recyklingu była edukacja ekologiczna w gminach. Zagadnienie to jest szczególnie ważne ze względu na znowelizowaną ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która to zakłada nowy obowiązek edukowania mieszkańców w kontekście właściwej gospodarki opadami komunalnymi. Wśród zaproszonych specjalistów pojawił się Sławek Brzózek, który na podstawie doświadczeń Fundacji Nasza Ziemia opowiedział o sprawdzonych mechanizmach i narzędziach oddziaływania w edukacji odpadowej mieszkańców. Doktor Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej zwróciła uwagę na fakt, że selektywna zbiórka zawsze powoduje wzrost kosztów zbierania i odbierania odpadów, jednak w dużym stopniu jest to kompensowane niższymi kosztami ich zagospodarowania. Z kolei dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego starała się wskazać przyczyny wciąż niskiego zaangażowania mieszkańców miast i wsi w domową segregację odpadów komunalnych. Wystąpienie Haliny Drgas (Spółka Komunalna Wschowa) dotyczyło wprowadzenia zmian w metodach oraz formach edukacji odpadowej, w tym również położenia większego nacisku na dofinansowanie tego typu działalności. O prawidłowym przygotowaniu surowca dla recyklera mówił Andrzej Sobolak z Zakładu Gospodarki Odpadami Gać/Oława. Przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Hanna Grunt – zaprezentowała możliwości finansowania gospodarki odpadami w Wielkopolsce. Pierwszy dzień obrad zamknęła prezentacja dr inż. Anny Kozery-Szałkowskiej z Fundacji PlasticsEurope Polska, która zaznaczyła, że rewolucja w gospodarce odpadami jest szansą na zwiększenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych.


8 października 2013 r. GOSPODARKA ODPADAMI. ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, dyrektor – redaktor naczelny wydawnictw, Abrys

W kolejnym dniu seminarium obyły się dwie sesje tematyczne. Podczas pierwszej, poświęconej gospodarce odpadami, Agnieszka Kubicka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przedstawiła sytuację na rynku odpadów komunalnych po 1 lipca br. w kontekście pierwszych kontroli inspektorów. Agnieszka Jaworska (Stowarzyszenie Eko-Pak) zwróciła uwagę uczestników na nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym przede wszystkim na zagadnienia dotyczące porozumień. O efektywności i kosztach selektywnej zbiórki odpadów mówił Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Natomiast Jakub Tyczkowski (Rekopol O.O.) w swym wystąpieniu skoncentrował się na nałożeniu na kraje zrzeszone w UE obowiązku powtórnego wykorzystania i recyklingu 50% wagowo odpadów z gospodarstw domowych. Sesję zakończył referat dr Emilii den Boer, dotyczący utraty statusu odpadu w przypadku makulatury i kompostu/fermentatu. Druga sesja została poświęcona zbiórce i recyklingowi zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Małgorzata Tomczak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawiła raport za 2012 r. o funkcjonowaniu gospodarki ZSEE w Polsce. Wystąpienie prof. dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego dotyczyło nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe wyzwania dla przetwarzających ZSEE, jakie pojawiają się wskutek zmian prawa, scharakteryzował Mirosław Baściuk (Remondis Electrorecycling).

Obie sesje zakończyła debata o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – czy stanie się ona receptą na ograniczenie patologii w branży? Udział w niej wzięli: Mirosław Baściuk, Agnieszka Jaworska, Krzysztof Kawczyński, Michał Korkozowicz (Reba O.O.) oraz Małgorzata Tomczak. Debata była okazją do przedyskutowania problemów poruszonych w prezentacjach, omówienia patologii nękających branżę, a przede wszystkim ukazania konieczności wprowadzenia systemu informatycznego, monitorującego strumień odpadów w kraju.

9 października 2013 r. ZBIÓRKA, ODZYSK I RECYKLING METALI (POJAZDY, ZŁOM, BATERIE I AKUMULATORY)

Prowadzenie: Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów

Podczas trzeciego dnia Forum Recyklingu Agnieszka Misiejuk ze Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów omówiła stan prac nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z kolei Hanna Kończal (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu) zwróciła uwagę na transgraniczne przemieszczanie odpadów. O odpływie surowców z Europy, a więc szansach i zagrożeniach w branży, rozprawiał Ryszard Gola-Sienkiewicz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Wykład dr Izabelli Ewy Cech z Kancelarii Doradców Podatkowych ABAKUS dotyczył nowelizacji ustawy VAT i jej skutków dla branży recyklingowej. O sytuacji na krajowym rynku obrotu złomem w odniesieniu do rynku światowego mówiła Kinga Zgierska (Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem), natomiast Jakub Smakulski (Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto) przedstawiał sytuację stacji demontażu pojazdów w obliczu braku dofinansowania. Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce – Marek Bystroń – opowiedział, na czym polega gospodarka recyklingowa w zakresie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Arkadiusz Szpakowski z Instytutu Metali Nieżelaznych przedstawił natomiast bezodpadową technologię przerobu złomu akumulatorowego. Stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w rozporządzeniu KE nr 493/2012, dotyczących poziomów wydajności recyklingu, zaprezentowała Ewa Bury (Recupyl Polska).

Spotkanie zakończyła debata o szansach i zagrożeniach w gospodarce bateriami i akumulatorami. Do udziału w niej zaproszono: Ewę Bury, Marka Bystronia, Michała Korkozowicza, Kazimierza Poznańskiego (Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu) oraz Kazimierza Zająca (Eko-Hybres). Omawiano m.in. brak „raportu bateryjnego”, funkcjonowanie szarej strefy oraz stan prac nad nowelizacjami najważniejszych dla branży ustaw.


Zdjęcia

Organizatorzy

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij