PL

EN

Forum Czystej Energii 2014

Data 21.11.2014

XIV Forum Czystej Energii – Poleko 2014

Targi POLEKO to jedyne w Polsce wydarzenie branżowe, które przez 25 lat towarzyszyło transformacji ustrojowej i ekologicznej w naszym kraju. 

Poznań przez cztery dni (14-17 października br.) był nie tylko miastem spotkań decydentów z sektora szeroko rozumianej ochrony środowiska, ale też miejscem kilkudziesięciu konferencji. Debata „Ekologia w jedności z ekonomią w perspektywie politycznej”, w której uczestniczyli byli ministrowie środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz obecny minister Maciej Grabowski, stała się okazją do wymiany spostrzeżeń na temat zielonej transformacji. Moderatorem debaty był prof. Andrzej Mazgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się debaty i konferencje w Strefie RIPOK czy też dyskusje w ramach Salonu Logistyki Odzysku. 

W minionych latach najważniejszym wydarzeniem, poprzedzającym Poleko, był Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Tym razem przyciągnął on ponad sześciuset  uczestników 

Sektorowi energii odnawialnej poświęcone było m.in. wydarzenie Glob Pełen Energii, przygotowane przez redakcję „GLOBEnergii” i MTP.

Z kolei redakcje dwóch miesięczników, których wydawcą jest firma Abrys, a mianowicie „Recyklingu” i „Czystej Energii”, wspólnie z MTP zorganizowały konferencje: XIII Forum Recyklingu i XIV Forum Czystej Energii.

Na Forum Recyklingu trwającym trzy dni odbyły się trzy  sesje tematyczne. Podczas pierwszej   skupiono się na   sprawach związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Tematyką drugiej sesji były  zagadnienia  zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, a podczas ostatniej trzeciej sesji  omówiono sprawy recyklingu pojazdów i złomu. Drugą i trzecia sesję wieńczyły debaty z udziałem ekspertów. 

Forum Czystej Energii 

Największą frekwencję odnotowano pierwszego dnia Forum – przybyło ponad 100 osób, które chciały dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan prawny w obszarze systemu wsparcia dla inwestycji OZE. Niestety, Sebastian Stępnicki, przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej w MG, nie mógł sprecyzować, kiedy ustawa o OZE wejdzie w życie, poinformował jedynie, że jest ona w Sejmie. W branży można zauważyć coraz większe zniecierpliwienie potencjalnych inwestorów. Coraz wyraźniej widać, że ustawa to kwestia polityczna. Mówca przedstawił zawarty w projekcie system wsparcia. W trzecim dniu Forum podobną, ale dla innej już grupy odbiorców, prezentację przygotował inny przedstawiciel MG, a mianowicie Maciej Kapalski, który powiedział m.in., że ustawa wejdzie w życie w styczniu 2015 r. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prezentacji dra Andrzeja Ancygiera, dotyczącej doświadczeń i funkcjonowania systemu aukcyjnego w innych krajach. System ten ujęty jest również w naszej ustawie. Grzegorz Wisniewski z IEO przeanalizował możliwości rozwoju tak ostatnio mocno promowanej energetyki prosumenckiej. O tym, jakie mogą pojawić się zagrożenia dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce, mówił dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Referat dotyczący finansowania instalacji OZE wygłosiła Grażyna Kasprzak z Banku Ochrony Środowiska, a Ryszard Ochwat przedstawił założenia i cele programu dofinansowania mikroinstalacji ze środków NFOŚiGW. Ciekawe były również prezentacje praktyków – Łukasza Zająca z firmy Selfa nt. mikroinstalacji PV oraz Marcina Dolaty z przedsiębiorstwa EasySolar nt. projektowania systemów fotowoltaicznych przy pomocy aplikacji mobilnych. Zapisy odnośnie mikroinstalacji i małych instalacji w projekcie ustawy przybliżył Marek Dolatowski z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w bardzo obrazowy sposób opisał Janusz Starościk, prezes SPIUG. 

O możliwościach tworzenia lokalnych systemów bezpośredniego zasilania odbiorców w modelu spółdzielczym w trzecim dniu Forum mówił przedstawiciel pierwszej w Polsce Spółdzielni Energetycznej Arnold Rabiega. Nowości w zastosowaniu kolektorów słonecznych przedstawiła prof. Dorota Chwieduk, z Politechniki Warszawskiej. Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszą się małe elektrownie wiatrowe. O najczęściej popełnianych błędach przy ich instalowaniu mówił Dariusz Piłat z firmy Wiatrometr, a o innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystania energii wiatru w turbinie o pionowej osi obrotu opowiedzieli Waldemar Piskorz i Sylwester Salach. Biomasa, która w początkowym okresie była w centrum zainteresowania i najlepiej rokowała, jeśli chodzi o udział w produkcji energii z OZE, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Rysują się perspektywy lepszego wykorzystania tego surowca. Mówili o tym Ryszard Gajewski, prezes Polskiej Izby Biomasy, i Przemysław Kowalski, wiceprezes ZP FEO. Ostatni tego dnia referat wygłosił prof. Piotr Goliński z Uniwersytetu Przyrodniczego. Wystąpienie dotyczyło możliwości wykorzystania biomasy łąk do produkcji biogazu i brykietów. 

Sesja specjalna

Sesja pt. „Gaz z łupków – aspekty społeczno-ekonomiczne”, zorganizowana drugiego dnia Forum, w dużej mierze była dedykowana samorządom. Okazało się, że samorządy w tym czasie zajęte były przygotowaniem do wyborów samorządowych, więc na sali nie pojawił się ani jeden ich przedstawiciel. W sesji uczestniczyło ok. 30 osób. Program przygotowała współpracująca z redakcją Politechnika Gdańska. Referentami byli naukowcy z Politechniki Gdańskiej, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doświadczenia dotyczące komunikacji społecznej na w regionie pomorskim przedstawiała Małgorzata Klawiter-Piwowarska, a o przebiegu prac wydobywczych prowadzonych przez BNK mówiła Agnieszka Rup-Wasilewska. Gościem specjalnym była Ida Rust z TNO Holandia, która zaprezentowała analizę medialnych przekazów dotyczących wydobycia gazu z łupków. Sesja zakończyła się panelem dyskusyjnym, moderowanym przez prof. Jana Hupkę z Politechniki Gdańskiej. Podsumowując sesje oraz debatę, profesor stwierdził, że gaz z formacji łupkowych stanowi istotny element przyjaznego środowisku rozwoju gospodarczego Polski, a problemy technologiczne związane z udostępnianiem złóż są globalne (najmniejsze w USA, gdzie eksploatuje się złoża wysokiej jakości). Debata ukazała, jak ważnym elementem dla firm wydobywczych jest dialog społeczny. Profesor poinformował też, że od stycznia 2015 r. branża uzyska silne wsparcie prawne w racjonalnym gospodarowaniu zasobami węglowodorowymi.

Wszystkie prezentacje zamieszczone są na stronie www.czystaenergia.pl w zakładce seminaria.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij