PL

EN

Przegląd Komunalny

„Przegląd Komunalny” stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz informacji.
Przedstawia problemy i rozwiązania w branży gospodarki komunalnej. Treści
w nim zawarte sprzyjają zarówno idei ochrony środowiska, jak i inwestycjom
w najnowsze technologie.

Wydawany od 1991 r. w nakładzie 9500 egzemplarzy jest najbardziej rozpoznawalnym czasopismem w branży ochrony środowiska. Odbiorcami miesięcznika są m.in. przedstawiciele urzędów gmin, miast i powiatów, urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów marszałkowskich, inspektoratów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnych. Ponadto naszymi czytelnikami są reprezentanci przedsiębiorstw gospodarki odpadami, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładów i przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej, zarządców dróg i zieleni w miastach a także funduszy i innych firm prowadzących prośrodowiskową działalność.

„Przegląd Komunalny” prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska, propaguje nowe opracowania wykonane przez fachowców różnych branż związanych z gospodarką komunalną, opisuje problemy komunalne i przedstawia sposoby ich rozwiązywania. Ponadto opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 czerwca 2011 r. „Przegląd Komunalny” jest członkiem stowarzyszenia European Environmental Press (EEP), które zrzesza najbardziej prestiżowe europejskie czasopisma w branży ochrony środowiska (po jednym z każdego kraju). Stowarzyszenie EEP ma na celu stworzenie między swoimi członkami europejskiej sieci magazynów o tematyce środowiskowej oraz – w ujęciu bardziej ogólnym – wspieranie komunikacji na temat środowiska w Europie.

Materiały w wydaniach 12/2017-12/2019  opublikowano dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Czasopismo redagowane jest z podziałem na działy

Rozmowa z… – prezentacja poglądów, koncepcji i aktualnie realizowanych prac przez uznane autorytety w branży oraz najwyższych rangą przedstawicieli administracji centralnej, zaangażowanych w ochronę środowiska i rozwój gospodarki komunalnej.
Środowisko – artykuły poruszające różnorodne tematy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wsród nich opisywane są opracowania i raporty przygotowywane przez rozmaite instytucje np. NIK.
Prawo Ochrony Środowiska – nowelizacje oraz interpretacje przepisów prawa, dotyczących przede wszystkim, choć nie tylko gospodarki odpadami. Tematyka artykułów jest uzależniona od bieżącego zapotrzebowania i problemów aktualnie nurtujących „użytkowników prawa”.
Gospodarka Odpadami – opis realizacji wynikających z Traktatu Akcesyjnego krajowych zobowiazań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ograniczania ilości odpadów kierowanych do składowania i budowy zakładów termicznego ich przekształcania.
Woda-Ścieki – sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz powiązania pomiędzy problemami świadczenia usług w tym zakresie a polityka przestrzenna.
Finanse-Zarządzanie – zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji służących ochronie środowiska, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Gospodarka Przestrzenna – prawidłowe kształtowanie przestrzeni oraz próba odpowiedzi na pytania: jak gospodarować przestrzenią i jak wykorzystywać narzędzia temu służące?
Zieleń Miejska – opisy sposobów prawidłowego kształtowania terenów zieleni (w tym doboru i pielegnacji roślin).
Higiena Komunalna – zagadnienia czystości i higieny w miastach i gminach. Poruszane są m.in. problemy dotyczące bytowania w miastach zwierząt (w tym ptaków), zanieczyszczeń pozostawianych przez psy itp.
Energia – tematyka zaopatrzenia mieszkanców gmin i miast w ciepło oraz produkcji energii w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska przyrodniczego.
Drogownictwo-Komunikacja – problematyka utrzymania i zarządzania drogami samorządowymi, a także funkcjonowania i budowy dróg rowerowych.
Forum – opinie i komentarze oraz działania prezentowane przez szerokie grono najważniejszych organizacji branżowych, których celem jest ochrona środowiska i poprawa jakości przedsiebiorstw funkcjonujących w gospodarce komunalnej.
Technika Komunalna – dział pomocny potencjalnym inwestorom w dokonaniu najlepszego możliwego wyboru w zakresie zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia najefektywniejszej pracy np. w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w tym na kompostowniach.
Zeszyty Komunalne – 16-stronicowe opracowanie, poświęcone w każdym numerze innemu tematowi. Dokonywana jest tam próba syntezy poruszanego zagadnienia i przekazania maksymalnie skondensowanej wiedzy teoretycznej z jej przełożeniem na praktykę. Problemy tu poruszane dotyczą m.in. rewitalizacji miast, zieleni na cmentarzach komunalnych, paliw w
zrównoważonym transporcie, terenów wypoczynkowych w miastach, odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych czy ochrony klimatu na szczeblu gminy.

Zeszyty Komunalne

„Przegląd Komunalny” dokłada wszelkich starań, aby być czasopismem zarówno dla tych, którzy swoją przygodę z branżą ochrony środowiska dopiero zaczynają jak i dla tych, którzy działają w niej od wielu lat. Dlatego stworzył „Zeszyty Komunalne”, które są  monotematycznymi opracowaniami, w całości poświęconymi wybranym problemom z branży. Są opracowywane przez wysokiej klasy specjalistów i naukowców.

Dodatki specjalne

Miesięcznik „Przegląd Komunalny”, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz sugestie czytelników, prezentuje cyklicznie materiały informacyjno-edukacyjne, poruszające problematykę ochrony środowiska w polskich miastach i regionach.
Dodatki specjalne stanowią rozwinięcie tematyki opisywanej przez czasopismo. W ten sposób „Przegląd Komunalny”  kompleksowo wyczerpuje dane zagadnienie, nie tracąc przy tym na jakości swoich artykułów.

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz partonaty medialne

Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne. Miesięcznik obecny jest m. in. na:

Forum Ochrony Środowiska

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”

Konferencja Naukowo-Techniczna WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO

Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta

Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND

Międzynarodowa Wystawa ZIELEN TO ZYCIE

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO

Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa TIWS

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

Międzynarodowy Kongres Ochrony środowiska ENVICON

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Kompleksowa gospodarka odpadami

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Termiczne przekształcanie odpadów

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania MiastKONTAKT

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Prof. zw. dr hab. Adam Guła
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wydział Energetyki i Paliw

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

 

Współpraca

Henryk Bylka

Jerzy Duda

Krzysztof Mączkowski

Elżbieta Olędzka - Koprowska

Beata Raszka

Jerzy Staszczyk (Austria)

Radosław Gawlik
Zieloni 2004

Ryszard Grobelny
Związek Miast Polskich

Wojciech Janka
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Aleksander Kozłowski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Dariusz Matlak
Polska Izba Godpodarki Odpadami

Tomasz Uciński
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Irena Litkowiec-Senderska
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Elizeusz Cieślik
Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij