PL

EN

Projekt Leonardo da Vinci w latach 2007-2009

Począwszy od drugiej połowy 2007 roku Abrys, po raz drugi, był jednym z europejskich partnerów zaangażowanych w programie Leonardo da Vinci “BLES Blended Learning Environmental Science in the Field of Biodegradable Waste" (kurs online dla branży gospodarki odpadami – postępowanie z odpadami organicznymi). Wykonawcą projektu była firma Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH z siedzibą w Duisburgu. Projekt zakończył się w 2009 roku.

Jaki był cel BLES
Zdobycie wiedzy o odpadach organicznych.
W Polsce w ciągu jednego roku generowanych jest ok. 4 mln ton odpadów organicznych. Każdy z nas codziennie wytwarza odpady organiczne. Co więcej, 150 mln ton tych odpadów jest wytwarzanych corocznie w całej Unii Europejskiej. W wielu państwach duża ich część trafia na składowiska odpadów i przez to wyłączona jest z cyklu recyklingu i zależności ekonomicznych.
W czasach zmniejszających się zasobów energii i wymogów jej oszczędzania musimy znaleźć alternatywne metody uporania się z potencjalnymi zasobami biodegradowalnych odpadów.
Współfinansowany z funduszy europejskich projekt BLES miał na celu rozwinięcie nowych kwalifikacji dla pracowników z branży gospodarki odpadami, którzy muszą zarządzać frakcjami odpadów organicznych.
Celem projektu było stworzenie poziomu nauczania, który jest jednolity dla wszystkich państw europejskich. Jak dotąd państwa europejskie różnią się pod względem poziomu kwalifikacji.Europa coraz bardziej się jednoczy i tym ważniejsze stają się porównywalne kwalifikacje, zwłaszcza w sektorze technologii środowiskowych.
Partnerzy projektu BLES pochodzili z Bułgarii, Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Malty i Polski. Wspólnie stworzyliśmy sześć jednostek e-learningowych w językach narodowych partnerów projektu. Polska wersja została uruchomiona w listopadzie 2008 r.

Ujednolicony Europejski Poziom Kwalifikacji
W projekcie badawczym „Recyoccupaction“, zakończonym w 2003 r. wypracowano standardy kwalifikacyjne dla zawodu tzw. „Eko-Recyklera”. Na tej podstawie BLES podjął się stworzenia nowego programu szkoleniowego „Postępowanie z odpadami organicznymi”.
Po zakończeniu kursu uczestnicy dysponowali jednolitą wiedzą na temat postępowania z odpadami organicznymi i zarządzania nimi.
Kurs obejmował dane statystyczne dot. przyrostu, pochodzenia, ilości i składu odpadów biologicznych, chemicznych, fizycznych i biologicznych procesach w nich zachodzących, a co za tym idzie o ich przydatności w określonych procesach biologicznego przekształcania, logistycznych wyzwaniach dla gospodarki odpadami w zakresie odpadów organicznych, jak również o różnicach w przetwarzaniu tych odpadów w poszczególnych krajach.
Uczestnicy zostali również zapoznani z przepisami UE, ustawami o odpadach w poszczególnych państwach, z przepisami wykonawczymi oraz lokalnymi regulacjami prawnymi.

Jednostki nauczania

Jednostka nr 1:
Źródła i ilości odpadów organicznych 

 • Odpady organiczne – podstawy i definicje 
 • Powstawanie odpadów organicznych 
 • Ilości frakcji odpadów organicznych 
 • Dane statystyczne o odpadach organicznych

Jednostka nr 2:
Skład i charakterystyka odpadów organicznych

 • Skład chemiczny materiału organicznego 
 • Charakterystyka fizyczna 
 • Związki biologiczne 
 • Mikrobiologiczne cechy szczególne 
 • Znaczenie procesów naturalnych dla przekształcania odpadów biologicznych 

Jednostka nr 3:
Podstawy prawne

 • Informacje uzupełniające dla dyrektyw UE 
 • Światowe uregulowania i umowy dot. odpadów 
 • Przegląd europejskich rozporządzeń dot. ochrony środowiska 
  Określone europejskie ustawy o usuwaniu odpadów (dyrektywa ramowa o odpadach)
 • Krajowe akty prawne 
 • Szczególne akty prawne dot. odpadów biologicznych 
 • Regionalne i lokalne rozporządzenia i ustawy  

Jednostka nr 4:
Logistyka, zbiórka i transport biologicznych frakcji odpadów 

 • Definicja, ilość, odbiór i cele logistyki 
 • Obowiązki (kompetencje) 
 • Systemy zbiórki odpadów 
 • Pojazdy do zbiórki odpadów 
 • Transport na znaczne odległości i punkty zbiórki 
 • Organizacja i techniczne metody poszczególnych systemów zbiórki 
 • Stacje przetwarzania odpadów 
 • Szczegóły zbiórki i transportu organicznych frakcji odpadów 
 • Modele i realizacja  

Jednostka nr 5:
Przetwarzanie odpadów biologicznych

 • Podstawy przetwarzania odpadów 
 • Poszczególne techniki przetwarzania odpadów 
 • Kompostowanie 
 • Fermentacja 
 • Emisje powstające przy przetwarzaniu odpadów biologicznych 
 • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) 
 • Plusy i minusy wymienionych procesów 
 • Przyszłe tendencje 
 • Przyporządkowanie organicznych frakcji odpadów do poszczególnych metod przetwarzania 
 • Najlepsze dostępne techniki (BAT) 

Jednostka nr 6:
Ochrona klimatu – potencjał odpadów organicznych

 • Znaczenie gospodarki odpadami dla klimatu i ochrony zasobów 
 • Znaczenie nowoczesnych metod przetwarzania odpadów dla ochrony klimatu 
 • Przyszłe możliwości ochrony klimatu i zasobów

Model nauczania.
Kurs prowadzony był metodą blended learning. Uczestnicy pracowali (przyswajali materiał) przy komputerach w swoim miejscu zamieszkania z wykorzystaniem platformy internetowej. Na koniec każdej jednostki nauczania odbyły się zajęcia w sali mające na celu pogłębienie zdobytej wiedzy. Jednostki nauczania zawierały cele, multimedialną prezentację treści, ćwiczenia oraz test kontrolny na zakończenie każdej jednostki. Kurs zakończył się pracą pisemną, a w przypadku jej pozytywnego wyniku uczestnik otrzymał świadectwo zdobycia kwalifikacji

Grupa docelowa.
Pracownicy prywatnych i państwowych spółek gospodarki odpadami, organów gospodarki odpadami na szczeblu komunalnym i lokalnym, osoby bezrobotne posiadające kwalifikacje techniczne, poszukujące zatrudnienia w branży gospodarki odpadami.

Wymagania: dostęp do internetu, komputer multimedialny.

Partnerzy: 

 • Abrys, Polska
 • Baltic Environmental Forum, Estonia, Łotwa, Litwa
 • EPC – Eimer Projekt Consulting, Niemcy
 • Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Niemcy
 • Ministerstwo Gozo, Centre for Arts & Crafts, Malta
 • Ibus, Bułgaria
 • Gmina Nedelino, Bułgaria
 • zeitec Software GmbH, Niemcy

 

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij