PL

EN

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 14.11.2013 - 15.11.2013

Opis

 

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady odbioru i segregacji odpadów, regulowane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne wprowadziły zasadnicze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również w selektywnej zbiórce tych odpadów na terenie gmin. Podczas obrad V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” zostaną przedstawione wymagania prawne oraz praktyczne rozwiązania dla samorządów i przedsiębiorców, które z pewnością ułatwią tworzenie nowego systemu.

Celem sympozjum jest kompleksowe ujęcie najbardziej aktualnych zagadnień poprzez wymianę doświadczeń, poglądów i wiedzy pomiędzy doświadczonymi ekspertami krajowymi, przedstawicielami samorządów, przedsiębiorców związanych z branżą gospodarki odpadami oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką odpadową. Konferencja w drugim dniu jej trwania zawierać będzie dodatkową atrakcję jaką będzie zwiedzanie Ekoportów (Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych w Szczecinie) oraz wizytę techniczną w Stacji przeładunkowej odpadów firmy SITA JANTRA Sp. z o.o. Takie spotkania są dodatkowym motywatorem do podejmowania działań, wdrażania pomysłów, realizacji projektów, których celem jest poprawa środowiska naturalnego, m.in. poprzez zastosowanie sprawdzonych rozwiązań partnerów krajowych.

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek 

 

Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi muszą być  tworzone w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Zobowiązują nas do tego zarówno przepisy unijne jak i przepisy krajowe. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów z 2008 r. zakłada zbliżenie się Unii Europejskiej do "społeczeństwa recyklingu", dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Nowa ustawa o odpadach z 2012 r. definiuje pojęcie selektywnego zbierania, a art. 23. 1. ustawy podaje także, że odpady są zbierane w sposób selektywny, co dotyczy każdego z nas jako osoby indywidualnej czy osoby prawnej tzn. wytwórcy odpadów. Nakłada to na wszystkich bardzo poważne obowiązki.

Nowy system postepowania z odpadami komunalnymi wprowadzony znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Można więc powiedzieć, że jedną z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów czyli wydzielenie różnych grup odpadów z całego strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom recyklingu i odzysku w zakładach zagospodarowania. Selektywna zbiórka powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów wytwarzane zarówno w gospodarstwach domowych, ale także przez drobny przemysł, usługi i handel czy duże zakłady przemysłowe. Ważnym elementem realizacji selektywnego zbierania jest dobrze przygotowana akcja informacyjna czyli akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców  i wszystkich uczestników systemu, mówiąca o zasadach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych, o sposobach ich gromadzenia w domu i poza domem, o zasadach odbioru zgromadzonych odpadów, itd. Odpady selektywnie zbierane muszą być dodatkowo dosegregowywane w stacjach segregacji odpadów w ramach tzw. „segregacji wtórnej”.

Bardzo istotną sprawą jest określenie rynków zbytu odzyskiwanych surowców. Hamulcem rozwoju idei selektywnej zbiórki odpadów i ich „wtórnej segregacji” są problemy ze znalezieniem odbiorców wyselekcjonowanych surowców oraz zmienność cen surowców i różnorodność odzyskiwanego materiału. To jest między innymi powodem, że selektywna zbiórka znajduje zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Te i inne zagadnienia będą omawiane w trakcie V konferencji poświęconej „Selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów” a organizowanej w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Szczecinie.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszym spotkaniu, które już tradycyjnie będzie płaszczyzną wymiany poglądów o nie tak łatwym działaniu jakim jest selektywne zbieranie. Praktycy, przedstawiciele administracji publicznej i naukowcy oraz wszyscy inni zajmujący się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi podzielą się swoimi doświadczeniami, przedstawią różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócą też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Do zobaczenia w Szczecinie

Opiekun merytoryczny konferencji

dr inż. Barbara Kozłowska

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Partner generalny

Sponsorzy

Partnerzy

Sponsor vouchera turystycznego

Współpraca

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Radisson Blu Hotel - Szczecin
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij