PL

EN

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów–od planów do realizacji

Data 22.10.2013 - 24.10.2013

Opis

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w ustawie o odpadach zwane spalarniami, stanowią nieodłączny element współczesnych systemów zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Wymuszają to przepisy prawa wspólnotowego, głównie dotyczące redukcji składowania odpadów biodegradowalnych i palnych. Udowadniają to wiodące kraje UE, które w celu zagospodarowania odpadów komunalnych stosują wyłącznie dwie metody: szeroko rozumiany recykling materiałowy i organiczny oraz odzysk energii zawartej w pozostałych odpadach. Mamy tego świadomość również w Polsce, czego potwierdzeniem już od 2010 r. są cele i zapisy K.p.g.o. Dzięki funduszom POIiŚ na lata 2007-2013 udało się przeznaczyć znaczące środki na wsparcie kosztów budowy w kraju spalarni odpadów komunalnych, wpisanych we współcześnie rozumiany model ich zagospodarowania.

Sześć spośród tych inwestycji znajduje się aktualnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. To bardzo wymagająca faza, ale ostatecznie umożliwia ona rozpoczęcie prac na placu budowy z nadzieją na ich sfinalizowanie przed końcem 2015 r. Jednocześnie wojewódzkie plany gospodarki odpadami, przygotowane wg najnowszej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują, że ok. 25 kolejnych spalarni odpadów komunalnych będzie pełnić funkcję regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. A zatem skala już podjętych działań, a także tych oczekiwanych w bliskiej przyszłości, jest bardzo duża. Aktualnie realizowane projekty dotyczące budowy spalarni odpadów, odgrywające rolę lokomotyw przecierających trudną drogę, na której jedną z przeszkód jest niska  świadomości w zakresie oddziaływania na środowisko tego rodzaju obiektów, stanowią w tym względzie wielką szanse, także dla kolejnych przedsięwzięć.

 

O zagadnieniach tych trzeba rozmawiać i szeroko je prezentować. Możliwość taka pojawi się podczas jubileuszowej, X już edycji Konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Wszystkich, którzy identyfikują się z tym problemami, a także tych, którzy jedynie im się przyglądają albo nawet mają odmienne zdanie, serdecznie zapraszam.

 

Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing,

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

 

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. - spalarnia odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Proces termicznego przekształcania odpadów na zakładzie SARPI DG poddany jest rygorystycznym wymogom. Od 2003 roku eksploatujemy najnowocześniejszą w Polsce instalację termicznego przekształcania, w której możemy unieszkodliwiać ponad 800 kategorii odpadów, w tym 377 niebezpiecznych.

 

Magazynowanie:

Decyzja o przyjęciu odpadów do unieszkdliwienia jest zawsze poprzedzona analizami wykonanymi we własnym laboratorium. Ściśle określone procedury i środki ostrożności obowiązują od chwili  wjazdu środka transportowego i wyładunku odpadów, poprzez okres magazynowania i gromadzenia  odpadów, aż do chwili  podania ich do pieca. We wszystkich  miejscach magazynowania odpadów, odpowiednie instalacje odciągowe odprowadzają opary i odory do strefy wysokich temperatur.

 

Spalanie:

Spalanie odbywa się w piecu obrotowym, osiągającym temperaturę do 1250°C i w komorze dopalania, wyposażonej w dodatkowe palniki. Spaliny schładzane są w kotle odzysknicowym do temperatury poniżej 300°C. Kocioł z kolei połączony jest z systemem urządzeń dopasowujących parametry pary do potrzeb technologicznych oraz z turbogeneratorem produkującym energię elektryczną. Powstały w czasie spalania żużel oraz pył z pierwszej sekcji kotła (zeszklona faza stała) odbierany jest za pomocą systemu transporterów zgrzebłowych.

 

Oczyszczanie spalin:

Ten etap zaczyna się od odpylania w dwusekcyjnym elektrofiltrze. Na kanale wylotowym spalin z elektrofiltra zamontowany jest układ dozowania substancji wiążącej rtęć. Odpylone gazy są następnie przesyłane do suszarki rozpyłowej. Do spalin tuż przed wejściem na filtr workowy jest dozowany węgiel aktywny specjalnie przygotowywany do wychwycenia dioksyn i furanów oraz wapno do absorpcji w fazie suchej związków chloru i siarki.

Pyły z ostatnich sekcji kotła, elektrofiltru i filtra workowego są przesyłane systemem transportu pneumatycznego do specjalnego silosu lub magazynowane w specjalnych opakowaniach. Następnie spaliny poddawane są oczyszczaniu chemicznemu w płuczce HCl. Kolejnym elementem czyszczącym jest płuczka SO2. W wyniku reakcji chemicznych tlenki siarki przechodzą do gipsu. Końcowe doczyszczenie spalin odbywa się drogą absorpcji resztkowych zanieczyszczeń w filtrze ze złożem węgla aktywnego. Ostatnim etapem procesu oczyszczania spalin jest katalityczny rozkład tlenków azotu w obecności amoniaku. Proces jest realizowany w katalizatorze tlenkowym.

 

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza posiada certyfikaty ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.

 

Podczas obrad konferencji wśród uczestników, którzy wypełnią ankietę zostanie rozlosowany Voucher Turystyczny ufundowany przez Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Frater.Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Partner specjalny

Sponsorzy

Partner cyklu

Partnerzy

Partner uroczystej kolacji

Sponsor vouchera turystycznego

Biuro tłumaczeń Bireta – Professional Translations Kempińska & Woźniakowska s.c. zapewnia tłumaczenia podczas całej Konferencji

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Chorzów

Chorzów

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij