PL

EN

Warunki uczestnictwa w konferencjach

 

1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez system konfeo ( link rejestracyjny znajduje się w opisie danej konferencji na www.abrys.pl) lub przesłanie karty zgłoszenia (znajdującej się w opisie danej konferencji na www.abrys.pl) wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail.

2. Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej do dnia określonego odrębnie dla każdej konferencji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika firmy Abrys lub współorganizatora konferencji.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp.).

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.

7. Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokonają zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za konferencję lub wyjazd studyjny.

8. Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na poniższe konto do dnia określonego odrębnie dla każdej konferencji:
Abrys Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki SA III/o Poznań
74 1240 1750 1111 0010 7394 1861

9. Abrys Sp. z o. o. dokonuje jedynie rezerwacji miejsc noclegowych (jeżeli konferencja trwa dwa dni i dłużej). Każdy z uczestników dokonuje opłaty za noclegi we własnym zakresie (nie dotyczy wyjazdów studyjnych).

10. Ceny za udział w konferencji są cenami brutto, chyba że wyraźnie zaznaczono, że do podanych kwot należy doliczyć VAT.

11. Ceny za promocję i sponsoring na konferencjach są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.

12. Konferencje organizowane przez Abrys Sp. z o.o. mają charakter szkoleniowy (nie dotyczy wyjazdów studyjnych).

13. W przypadku uczestnika imprezy (konferencja/wyjazd studyjny) zakwalifikowanego w następstwie przyznania mu nagrody przez Organizatora odpowiednie zastosowanie mają postanowienia punktów 5 i 6. 

14. W przypadkach opisanych w punktach 6 i 7 osobie uprawnionej zaproponowany zostanie udział w innej imprezie (krajowej lub zagranicznej).  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zamawiającego lub osób oddelegowanych przez zamawiającego do uczestnictwa w konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

16. Zamawiający ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego lub oddelegowane przez niego osoby na konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.

17. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora.

18. W trakcie konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Abrys Sp. z o.o. oraz na portalach internetowych organizatora.

19. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.

20. Abrys Sp. z o.o. zakazuje rozpowszechniania wszelkich treści za pomocą jakichkolwiek środków technicznych sprzecznych z interesami Abrys Sp. z o.o. i zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów i nośników zawierających taką treść. 

21. Rabaty liczone są od kwoty podstawowej i nie sumują się.

 

 

 

 

 

 

 

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij