PL

EN

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 17.11.2014

Szanowni Państwo,

Pod koniec października, w dniach 28 – 30 października br. odbyła się, we Wrocławiu, VI Konferencja „Selektywna zbiórka odpadów, segregacja i recykling odpadów”. Mimo nietypowego terminu konferencja zgromadziła dość duże grono uczestników. Nie tylko termin był zupełnie czymś nowym, także układ programu.

W sesji wprowadzającej dominowali gospodarze regionu. Anna Regner-Mikluszka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiła efekty wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie województwa dolnośląskiego, dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej  omówiła nową strategię unijną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do roku 2030, a Michał Kończyło z Zakładu Gospodarowania odpadami Gać przybliżył nam funkcjonowanie Zakładu jako nowoczesnego zakładu odzysku surowców ze zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki. Jedyną osobą z poza regionu był prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego, który zasygnalizował temat prawnych aspektów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich przetwarzania.

Następnie po krótkiej sesji networkingowej, pozwalającej na pozyskanie nowych znajomości biznesowych uczestnicy konferencji wzięli udział w wyjeździe technicznym do Zakładu Gospodarowania odpadami Gać  koło Oławy. Działający od ponad 10 lat zakład przetwarzający odpady to jeden z najprężniej rozwijających się zakładów tego typu w Polsce stanowiący kolejny przykład na to, jak dynamicznie rozwija i zmienia się region Dolnego Śląska.

Po zwiedzeniu zakładu z unikalną w skali krajowej instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji i po lunchu uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczy występy artystyczne Zespołu „Me, Myself and I” - finalistów programu Mam Talent oraz Kabaretu Elita, działającego na rynku od ponad czterdziestu lat i cieszących już trzecie pokolenie Polaków. Po powrocie do hotelu, w wyśmienitych humorach uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji.

W drugi dniu konferencji odbyły się trzy sesje i jeden panel dyskusyjny. Pierwszą tego dnia sesją, a drugą z kolei była sesja „Aspekty prawne selektywnej zbiórki”. Udział w niej wzięli prawnicy – Anna Specht-Schampera omawiająca selektywną zbiórkę w przetargach oraz dr Jędrzej Bujny przedstawiający zagadnienie funkcjonowania systemów selektywnej zbiórki na przykładzie gmin i związków międzygminnych. Następnie Jakub Tyczkowski z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy przedstawił zagadnienie Działania organizacji odzysku w nowych uwarunkowaniach prawnych, a Grzegorz P. Rękawek z Fundacji PlasticsEurope Polska omówił wyzwania dla polskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z nową polityką odpadową.

W sesji III „Aspekty organizacyjno-technologiczne” wzięli udział m.in. Krzysztof Krauze przybliżający działania Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Poznaniu realizującego prawne obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w dużej aglomeracji miejskiej, Adam Rozciecha z Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. omawiający aspekty zarządcze i organizacyjne projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” wraz z analizą najważniejszych problemów zaistniałych w czasie jego realizacji oraz Przemysław Milczarek ze Związku Międzygminnego „Bzura” Łowicz przedstawiający działania edukacyjne Celowego związku Gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zmierzające do realizacji poziomów odzysku na obszarze jego działalności.

Sesja IV to „Recykling poszczególnych frakcji materiałowych”. Sesję rozpoczął Piotr Krynicki z Krynicki Recykling S.A. Olsztyn przedstawiający proces technologiczny uzdatniania stłuczki szklanej z uwzględnieniem jakości stłuczki brudnej z rynku oraz wymogów jakościowych szkła. Kolejno występowali Mariusz Rajca omawiający zagadnienie zwiększenia przepustowości oraz skuteczności sortowania selektywnie zbieranych odpadów na przykładzie wybranych instalacji w Polsce, Marek Klimek przedstawiający nowoczesne rozwiązania technologiczne sortowania odpadów na przykładzie ZGO Gać, Tadeusz Pokrywka omawiający porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi i Jacek Wodzisławski z Fundacji RECAL, który przybliżył zagadnienie recyklingu opakowań metalowych ze szczególnym uwzględnieniem aluminiowych puszek po napojach.

Po sesji odbył się panel dyskusyjny, prowadzony przez pana Krzysztofa Kawczyńskiego,  na temat wpływu jakości surowca na poziom cen i sposobów przetwarzania, w którym wzięli udział panowie: Mariusz Rajca, Piotr Krynicki i Jacek Wodzisławski.

Drugi dzień konferencji został  zakończony  podczas kolacji biesiadnej w restauracji Spiż na Rynku we Wrocławiu.

W trzecim dniu konferencji odbyły się także trzy sesje a także dwa panele dyskusyjne. Pierwszą sesją w tym dniu, a piątą z kolei była sesja Aspekty ekonomiczne w gospodarce odpadami. Wzięli w niej udział Krzysztof Mączkowski  z WFOŚiGW w Poznaniu omawiający źródła finansowania selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków unijnych i krajowych, Hanna Marliere przedstawiająca zagadnienie Analizy kosztów energii elektrycznej w zakładach MBP oraz Andrzej Kaczmarek z EKO-REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa przedstawiający dobre przykłady działań w zakresie selektywnej zbiórki szkła. Sesję zakończył Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej z wystąpieniem dotyczącym rozszerzonej Odpowiedzialności producenta EPR – teoria i praktyka, będącym jednocześnie wstępem do panelu dyskusyjnego „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – wsparciem systemu gospodarki odpadami.

W panelu prowadzonym także przez Krzysztofa Kawczyńskiego wzięli udział Barbara Kozłowska, Krzysztof Mączkowski, Jakub Tyczkowski i Jacek Wodzisławski.

Sesja VI dotyczyła Edukacji ekologicznej jako narzędzia wspomagającego selektywną zbiórkę odpadów. Swoimi doświadczeniami podzielili się:  Piotr Szyszkiewicz ze Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina w Kaliszu, który przedstawił doświadczenia w edukacji ekologicznej Związku Komunalnego Gmin  Czyste Miasto, Czysta Gmina, Władysław Bakalarz przedstawiający temat selektywna zbiórka odpadów a edukacja ekologiczna na przykładzie doświadczeń Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, Joanna Małaszuk przybliżająca zagadnienie doświadczenia miasta Wrocławia w zakresie edukacji ekologicznej. Podsumowaniem sesji było wystąpienie Barbary Pczyckiej i Jacka Siatkowskiego z Agencji Reklamowej „BringMore advertising” z Chorzowa, którzy zaprezentowali wystąpienie EKO edukacja: co (po)może agencja reklamowa?

Podsumowaniem sesji był panel dyskusyjny możliwości wpływu edukacji ekologicznej na wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, prowadzonym przez Barbarę Kozłowską, a w którym wzięli udział Joanna Małaszuk i Barbara Pczycka oraz Jacek Siatkowski, Piotr Szyszkiewicz i Władysław Bakalarz.

Ostatnią kończąca sesją konferencji była sesja VIII System selektywnej zbiórki odpadów po roku doświadczeń. Swoje prezentacji przedstawili: Andrzej Sobolak – zintegrowane systemy selektywnej zbiórki z gospodarką odpadami w Regionie Wschodnim Dolnośląskiego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej – metody wspomagające zwiększenie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, Konrad Nowakowski z COBRO – Instytut Badawczy Opakowań – obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Agnieszka Kubicka z WIOŚ w Poznaniu – kontrole WIOŚ w obszarze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz Elżbieta Famulska z Urzędu Miasta Łodzi – kontrole nieruchomości, sankcje prawne i administracyjne.   

VI Konferencja „Selektywna zbiórka odpadów, segregacja i recyklingów” miała bardzo bogaty program, można wręcz powiedzieć, że za bogaty. Poruszono podczas konferencji wiele znaczących tematów, próbowano odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań. Jednym z ważniejszych była sprawa jakości zbieranych selektywnie odpadów różnych frakcji odpadów w kontekście stosowania różnych metod recyklingu. Uczestnicy konferencji podkreślali znaczenie edukacji ekologicznej w selektywnej zbiórce odpadów i w prawidłowym prowadzeniu gospodarki odpadami. Zdaniem uczestników konferencji do wielu zagadnień należy powrócić za rok podczas

VII Konferencji. Wyzwaniem dla całej branży jest również nowa strategia unijna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do roku 2030. Koniecznym jest rozpoczęcie przygotowań, aby można było w przyszłości sprostać proponowanym wymaganiom.

Ciekawym doświadczeniem było także zorganizowanie wyjazdu technicznego na początku konferencji, a nie ostatniego dnia, co podkreślali uczestnicy konferencji. 

Mamy nadzieję, że przedstawione tematy zainteresowały uczestników konferencji i do zobaczenia za rok.

Barbara Kozłowska

Opiekun naukowy konferencji

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij