PL

EN

Konferencja „Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów”

Data 27.05.2014

VII Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, zorganizowana przez firmę Abrys odbyła się w dniach 27-29 maja br. W Katowicach/Tychach. W tym roku konferencję odwiedziło jeszcze więcej uczestników niż w latach poprzednich, bo aż 250 osób.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w gorącym okresie. Jednym z najważniejszych tematów konferencji były spodziewane konsekwencje wejścia w życie projektowanych zmian przepisów prawa. W pierwszym wystąpieniu Pan Wiceminister Janusz Ostapiuk przedstawił zakres proponowanych zmian ustawy o odpadach, z których najważniejsze dotyczą konieczności opracowania nowych planów wojewódzkich oraz dookreślenia pozycji instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jako instalacji o ponadregionalnym charakterze. Niepokojące było stwierdzenie Pana Ministra o dalszym braku zainteresowania Ministerstwa Gospodarki wykorzystaniem paliw z odpadów w energetyce. W kolejnym wystąpieniu Prof. Górski przedstawił najważniejsze zmiany projektowanego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które w marcu tego roku zostało skierowane do konsultacji społecznych. Natomiast Pan Piotr Szewczyk omówił uwagi Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rady RIPOK) w stosunku do projektu tego rozporządzenia. Moderowana przez Prof. Jędrczaka dyskusja pod projektem rozporządzenia pokazała, że wzbudził on bardzo wiele kontrowersji wśród uczestników konferencji, m.in. w odniesieniu do proponowanej klasyfikacji procesów MBP jako proces unieszkodliwiania, utrzymania konieczności kierowania drobnej frakcji odpadów zmieszanych do pełnego cyklu stabilizacji, ograniczenia możliwości odzysku stabilizatu po doczyszczeniu, czy też braku jasno sprecyzowanych wymogów dotyczących sposobu realizacji części mechanicznej instalacji MBP.

W dalszej części obrad przedstawione zostały referaty dotyczące m.in. oceny efektywności MBP w stosunku do wymogów dotyczących poziomów odzysku stawianych gminie, omówiono przykłady technologii MBP oraz możliwości dalszego zagospodarowania powstających tu odpadów. 

W drugim dniu obrad, zdecydowanie najbardziej gorąco dyskutowanym tematem był Raport końcowy II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, na zamówienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wyniki ekspertyzy zostały przedstawione przez członka zespołu autorskiego z firmy AK Nova Sp z o.o. Uczestnicy panelu dyskusyjnego bardzo krytycznie ustosunkowali się do raportu, zarówno w kwestii wyboru jego wykonawcy, jak też w odniesieniu do zakresu wykonanego opracowania, rzetelności przedstawionych danych, a przede wszystkim do zawartych w nim wniosków dotyczących kwalifikacji wybranych technologii MBP jako spełniających lub nie spełniających wymogów najlepszej dostępnej technologii (BAT). W dyskusji wzięli udział dostawcy technologii, w przypadku których stwierdzono brak spełnienia wymogów BAT, przedstawicie instalacji, które wdrożyły i eksploatują takie instalacje, jak również przedstawicie instalacji, którym pojawienie się raportu uniemożliwiło uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjne i rozpoczęcie już wybudowanej instalacji. W ogólnej konkluzji stwierdzono, że konieczne jest porównanie i ocena technologii MBP, jednak powinno to się odbyć w oparciu o rzetelne badania porównawcze, a nie w takiej formie w jakiej zostało ono dokonane w ramach przedmiotowego raportu. Pojawił się wniosek o skierowanie pisma do GDOŚ o wycofanie raportu wraz ze skierowaniem sprostowania do Urzędów Marszałkowskich, zwłaszcza, że w przeddzień dyskusji również wiceminister Ostapiuk stwierdził bezpodstawność raportu i wniosków w nim zawartych. W ramach panelu zastanawiano się również nad pożądanym zakresem uregulowania procesu MBP, w odniesieniu do wymogów prowadzenia procesu oraz parametrów końcowych dla przetwarzanych tu odpadów oraz formy w jakiej mógłby on zostać określony. 

W kolejnych sesjach, które przebiegały już w spokojniejszej atmosferze omówiono sposoby kontroli procesów oraz metody analityczne stosowane w ocenie stopnia przetworzenia odpadów. Przedstawione zostały doświadczenia istniejących instalacji MBP oraz nowe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów. Pełna relacja z wydarzenia ukaże się w lipcowym wydaniu miesięcznika „Przegląd Komunalny”

Zapraszamy do lektury oraz do udziału w kolejnej edycji konferencji.

dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska 

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij