PL

EN

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Data 19.02.2015

 

 

Składowiska przed nowymi wyzwaniami

Krynica-Zdrój w połowie lutego br. gościła blisko 160 specjalistów odpowiedzialnych za budowę, eksploatację i rekultywację składowisk odpadów. Obrady 25., jubileuszowej konferencji organizowanej przez spółkę Abrys ogniskowały się wokół kwestii prawnych, technicznych i finansowych dotyczących tego typu obiektów.

Dużą część wystąpień na konferencji zdominowała tematyka przyszłości składowisk odpadów w kontekście unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. – Główne obowiązki gmin, dotyczące odpadów, są ciągle obowiązujące. Chodzi tu o systematyczne zwiększanie poziomów odzysku i przygotowania do recyklingu oraz redukcję frakcji biodegradowalnej kierowanej na składowiska – mówiła w wystąpieniu otwierającym konferencję dr inż. Emilia den Boer. – Jest już w Polsce trochę gmin płacących kary za nieosiąganie poziomów redukcji frakcji „bio” – dodała.

Sporo czasu na konferencji poświęcano konsekwencjom, jakie dla gospodarowania odpadami będą miały zapowiadane zmiany w dyrektywach odpadowych, wynikające z filozofii gospodarki zeroodpadowej. Obowiązek osiągnięcia 50% recyklingu odpadów komunalnych pojawi się już w 2020 r. A drastyczne ograniczenie deponowania odpadów na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ma nastąpić już od roku 2025. Dotyczyć to ma odpadów nadających się do recyklingu, w tym tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru i tektury oraz odpadów ulegających biodegradacji. W opinii specjalistów, przyjęcie projektowanych zapisów spowoduje rewolucyjne wręcz zmiany w obecnym systemie gospodarki odpadami w Polsce. Na razie jednak wstrzymano prace nad propozycjami Komisji Europejskiej – do czasu znalezienia zapisów kompromisowych dla wszystkich krajów członkowskich.

Podczas swojego referatu dr Jędrzej Bujny z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners zwracał uwagę na to, że obowiązujący system rozwiązań prawnych, dotyczący kwestii ochrony i rekultywacji powierzchni ziemi, regulowany w kilku aktach prawnych, tworzy skomplikowany i niespójny system, który nastręcza trudności zarówno interpretacyjnych, jak i wykonawczych organom administracji publicznej i podmiotom gospodarczym, nie wspominając już o obywatelach. 

Kilkanaście wystąpień dotyczących praktycznych aspektów eksploatacji składowisk i unieszkodliwiania na nich odpadów przyniosło uczestnikom konferencji sporą dawkę wiedzy niezbędnej w codziennej pracy związanej z prowadzeniem tego typu obiektów oraz z ich nadzorem czy kontrolą. Szczególnie ciekawe były prowadzone przez Tomasza Wojtanię w formie warsztatu zajęcia na temat funduszu rekultywacyjnego i jego roli w „polityce śmieciowej”.

Praktyczny wymiar właściwego eksploatowania składowiska będącego częścią RIPOK-u uczestnicy konferencji mieli okazję poznać trzeciego dnia krynickiego spotkania – podczas wizytacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nova w Nowym Sączu.

Podczas konferencji odbyło się także spotkanie członków Rady RIPOK, podczas którego omawiano propozycje projektu rozporządzenia o selektywnym zbieraniu odpadów oraz nowego rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów.

Tomasz Szymkowiak

Więcej informacji w marcowym wydaniu Przeglądu Komunalnego

Zdjęcia

Partner Specjalny

Współpraca:

Partner

Patroni medialni:

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij