PL

EN

Druk pisma „Przegląd Komunalny”

ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie

„Druku czasopisma „Przegląd Komunalny” wydawanego

przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021”

Niniejsze postępowanie zostało również ogłoszone na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod nr 513040-N-2020.

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został

w Rozdziale III

„Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale Komisji Przetargowej.

Zmiana Specyfikacji dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu : "Druk Czasopisma "Przegląd Komunalny" wydanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021"

Zmiana terminu otwarcia ofert.

Zamawiający ABRYS Sp. z o.o. zmienia termin otwarcia ofert , które nastąpi 24.02.2020r. o godzinie 9:30.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia paragraf 9 otrzymuje brzmienie " Paragraf 9. OTWARCIE i OCENA OFERT.

9.1. Otwarcie ofert nastąpi 24.02.2020r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Dalekiej 33, 60-124 Poznań, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne."

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij