PL

EN

16. Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów

Data 04.12.2019

Poniżej przedstawiamy treść podsumowania, przesłanego do Ministra Klimatu Michała Kurtyki

 

Sz. P.

Michał Kurtyka

Minister Klimatu

Ministerstwo Klimatu

 

 

w dniach 26-28 listopada br. w Katowicach odbyła się 16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce, która jest największym i najbardziej opiniotwórczym spotkaniem branży WtE w naszym kraju. W tym roku brało w niej udział blisko 300 osób.

Przekazujemy na ręce Pana Ministra postulaty przyjęte w podsumowaniu przez Radę Programową tej konferencji.

1. Należy wspierać i zabiegać o jak najszybsze utworzenie i otwarcie tzw. listy ministerialnej lokującej i wspierającej w oparciu o ustalone zasady zaawansowane projekty budowy lokalnych instalacji WtE, jako źródeł ciepła systemowego i ewentualnie energii elektrycznej. Krajowe grono ekspertów chętnie weźmie udział w konsultacjach dotyczących utworzenia zasadniczych ram formalno-prawnych dla powstania takiej listy.

2. Poprzez kontakty, rozmowy oraz prezentacje już istniejących i eksploatowanych instalacji WtE w Polsce należy dążyć do wspierania przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego rozważanej przez Komisję Europejską koncepcji powrotu finansowania z Funduszu Spójności budowy instalacji WtE. Należy też wspierać ideę uznania na forum KE energii z odpadów, jako tzw. energii odpadowej, tym bardziej, że w wielu krajach Unii Europejskiej odpady są poddawane termicznemu przekształceniu i ta metoda nie jest uznawana za nie ekologiczną. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju ciepłownictwa opartego na wykorzystaniu energii paliw typu RDF.

3. Jak najszybciej uporządkowane winny zostać w poszczególnych wojewódzkich planach gospodarki odpadami plany inwestycyjne budowy spalarni odpadów, otwierając w ten sposób drogę do budowy realnych projektów.

4. Nie widzimy celowości podtrzymywania celu udziału spalania odpadów z grupy 19 (19 12 10, 19 12 12) na poziomie 30% masy odpadów, zapisanego w KPGO 2020, zważywszy przy tym, że celem nadrzędnym pozostają założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jak najbardziej słusznym w tym aspekcie jest również postulat szybkiego przystąpienia do opracowania krajowej mapy drogowej rozwoju lokalnych jak i dużych instalacji WtE w kontekście założeń GOZ.

5. Zmian wymaga stan świadomości lokalnych społeczności w odniesieniu do odbioru rzeczywistych uwarunkowań i zagrożeń związanych z projektami budowy lokalnych instalacji WtE, jako źródeł ciepła sieciowego. W wielu przodujących ekologicznie społeczeństwach nie istnieją obawy władz, mieszkańców i organizacji NGO, co do lokalizowania instalacji WtE w miastach, nawet w obrębie ich zabudowy. Promowanie obaw społeczeństwa i manipulowanie tymi obawami jest szkodliwe. Postulujemy wsparcie poprzez media i inne nośniki odpowiedniej kampanii na rzecz prawidłowego, zgodnego z faktami kreowania opinii w tym względzie.

Działania zmierzające do spełnienia powyższych postulatów są o tyle istotne, że jedynie przy wykorzystaniu metod termicznych zagospodarowania odpadów możemy w naszym kraju poradzić sobie z rosnącą ilością odpadów nierecyklingowalnych, w tym odpadów palnych typu RDF.

Wnosimy o podjęcie działań w zakresie sygnalizowanych problemów, wierząc, że proponowane rozwiązania zostaną zaakceptowane. Jesteśmy również gotowi do dyskusji na w/w tematy i wsparcia eksperckiego dla stworzenia rozwiązań, które przyczynią się do efektywniejszego postępowania z odpadami w naszym kraju, a co za tym idzie wpływającymi na zahamowanie wzrostów cen w tym sektorze.

W imieniu Rady Programowej

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij