PL

EN

Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Data 04.04.2011

VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

„Zagadnienia dotyczące zagospodarowania wód opadowych mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania każdego układu osadniczego. Złożoność problemu sprawia, że nie ma tu rozwiązań prostych, schematycznych i jednoznacznych. Powtarzające się zjawiska ekstremalne, również powodzie, wymuszają zmianę sposobu myślenia, w tym odejście od schematyzmu. Trudno mówić, aby sprzyjały temu wcześniejsze przyzwyczajenia oraz system prawny.” - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska

VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2011 w Toruniu. Radę programową spotkania pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Politechniki Gdańskiej tworzyli dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka i Zenon Świgoń, Rzeczoznawca PZiTS Poznań. Szóste ogólnopolskie spotkanie obok tematów dotyczących gospodarki wodami opadowymi w miastach i gminach poruszało problematykę systemów odwodnienia dróg. Szczególną uwagę zwrócono również na omówienie tak aktualnego problemu podtopień i powodzi. Celem konferencji było podzielenie się nie tylko swoimi sukcesami, ale też omówienie problemów i szukanie nowych rozwiązań. W spotkaniu wzięło udział blisko 120 osób: pracowników administracji publicznej, przedstawicieli zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz firm i instytucji z branży gospodarki wodnej. Podczas pięciu wydzielonych sesji prelegenci z instytucji i czołowych firm związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi oraz grono naukowców przedstawili problematykę zagospodarowania wód opadowych oraz podtopień i powodzi z różnych perspektyw. Ze wszystkich referatów i rozmów nasunęło się wiele wniosków. Wg prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego „szczególnie niepokojące jest powielanie się zdarzeń ekstremalnych rozpoczynając od 1997 roku, jak też brak wyciągania konsekwencji z wcześniejszych doświadczeń. Duże znaczenie posiada nagminność braku dokumentacji planistycznej fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz braki w opracowaniach fazy studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. Uniemożliwiają one wydawanie niezaskarżalnych odmów wydania pozwoleń budowlanych na obszarach o podwyższonym ryzyku. Zagadnieniem strategicznym są w chwili obecnej problemy prawne – polskie regulacje nie zawierają czytelnego podziału kompetencji i obowiązków. W szczególności odnosi się to do jednoznacznego zdefiniowania obowiązków „centrum” i „samorządu” oraz określenia zasad finansowania działań. Dotychczasowe funkcjonowanie „na granicy” prawa, próby uzupełnienia ustaw rozporządzeniami wykraczającymi poza delegacje ustawowe, pociąga za sobą ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć na drodze sądowej. Potrzebna jest również koordynacja międzyresortowa – nie można pozytywnie oceniać nadmiernej roli resortu rolnictwa. W odniesieniu do obszarów zurbanizowanych zasadnicze znaczenie posiada przygotowanie ustawy dotyczącej zasad zagospodarowania wód opadowych oraz cieków naturalnych i sztucznych, jak również cieków stojących i płynących. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na dwuznaczność roli Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, problematyczne jest jej włączenie do procesu legislacyjnego. Do zadań technicznych należą: dokonanie przeglądu istniejących urządzeń i budowli, ocena ich stanu, odpowiednia klasyfikacja i sporządzenie planu działań uwzględniającego priorytety. Elementy zbędne powinny być usunięte, konieczne prace realizowane bez względu na różne ograniczenia terminów przez czynniki „ekologiczne”. Do priorytetów należy również opracowanie realnych (a nie tylko formalnych) planów postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz uświadomienie ludności występujących zagrożeń. Dotychczasowe zasady określania wielkości opadu miarodajnego dla potrzeb projektowania jednoznacznie się zdezaktualizowały. Konieczne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie dotyczące zasad udostępniania i opracowania informacji gromadzonych przez IMiGW. Obecne rozwiązania powodują, że uzyskana informacja jest kosztowna i mało wiarygodna dla potrzeb projektowania, a nieopracowany materiał statystyczny ginie.” Urozmaiceniem konferencji było zwiedzanie serca Torunia, czyli Starówki, gdzie  na każdym kroku spotkać można przepiękne kamienice, kościoły, pomniki i fontanny. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć m.in. dom narodzin Mikołaja Kopernika - przesławnego torunianina i, mimo nienajlepszej pogody, z zaciekawieniem posłuchać legendy pod pomnikiem Flisaka grającego na skrzypcach żabom. Toruńskie spotkanie okazało się być doskonałą okazją do skonfrontowania poglądów, zebrania cennych informacji oraz nawiązania nowych kontaktów.

Zdjęcia

Sponsor generalny

Sponsor specjalny

Sponsor

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij