PL

EN

VI Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Data 07.05.2013

Celem VI Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, zorganizowanej przez firmę Abrys w dniach 7-9 maja 2013 r. w Elblągu, było przybliżenie zagadnień związanych z problematyką gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji i frakcjami materiałowymi, a szczególnie z aktualnym stanem wdrażania uchwalonego prawa dotyczącego procesów MBP. W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, reprezentujących przedsiębiorstwa, samorządy i jednostki badawczo-rozwojowe. W spotkania uczestniczyli również posłowie na Sejm RP – Krystyna Poślednia i Tadeusz Arkit – członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz liczne media, co potwierdza rangę i opiniotwórcze znaczenie tego wydarzenia.

Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne. Pierwszą poświęcono uregulowaniom prawnym dotyczącym procesów MBP. Zaprezentowano wymagania prawne funkcjonowania instalacji MBP jako RIPOK-u, omówiono najczęściej pojawiające się problemy związane z realizacją tych inwestycji (przegląd prowadzonych spraw) oraz zagrożenie koniecznością zwrotu dotacji unijnych w przypadku nieosiągnięcia efektu ekologicznego w instalacjach. Podczas drugiej sesji „Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w instalacjach MBP” przedstawiono możliwości odzysku z odpadów komunalnych frakcji materiałowych w instalacjach MBP, prawidłowe przygotowanie odpadów poprzedzające ich odzysk i unieszkodliwianie, efekty automatyzacji procesów oraz efektywność ekonomiczną odzysku i unieszkodliwiania. W trzeciej części spotkania zaprezentowano aktualny stan i prognozę rozwoju instalacji MBP w Polsce, zarówno w kontekście obecnych oraz planowanych regulacji prawnych, jak i występujących barier, a także ograniczeń. W trakcie ostatniej sesji przeanalizowano zagadnienia techniczne, związane z eksploatacją instalacji MBP. Przedstawiono również technologie oferowane na rynku, zarówno te znane, o długiej liście referencyjnej, jak i nowe rozwiązania.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na fakt, że nie jest jasny „los” Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 250 ust. 2 nowej Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., zachowuje ono moc tylko przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że osiągnięcie wymaganych przez Unię Europejską standardów, w tym poziomów odzysku i recyklingu odpadów, jak również ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych, wymagają ogromnego wysiłku i nakładów finansowych. Zadania te uda się wykonać tylko w przypadku konsekwentnej i pełnej realizacji uchwalonego prawa oraz przyjęcia faktycznej odpowiedzialności przez wszystkich uczestników nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wyrażono tez przekonanie, że instalacje MBP w Polsce są i będą niezbędne w ramach realizacji wyznaczonych celów jeszcze przez wiele lat. Stanowią one bowiem pomost pomiędzy aktualnym stanem gospodarki odpadami komunalnymi i potrzebą zaspokojenia bieżących potrzeb a koniecznym odzyskiem odpadów surowcowych oraz rozwojem termicznego przetwarzania. W dalszej perspektywie instalacje MBP powinny przystosowywać się do rosnącej podaży strumieni selektywnie zbieranych odpadów poprzez zwiększanie stopnia przyjmowania i sortowania zbieranych selektywnie odpadów surowcowych oraz biologiczne przetwarzanie zgromadzonych selektywnie bioodpadów w kompost.

Prelegenci i uczestnicy konferencji wskazywali, że właściwe organy administracji przyznają instalacjom MBP status RIPOK-u bez uprzedniej weryfikacji decyzji warunkujących ich funkcjonowanie. W rezultacie monopol na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych uzyskają instalacje, które nie prowadzą mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, gwarantujący rzeczywiste ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko i zarazem jak najmniej zagrażający środowisku.

Zaniepokojenie wzbudził fakt, że gminy mogą poszukiwać najtańszych odbiorców odpadów od mieszkańców bez przestrzegania podstawowych standardów realizacyjnych. W efekcie nie pozwoli to na stworzenie nowoczesnych instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, co umożliwiłoby istotne ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, a w skrajnych przypadkach doprowadzi do upadku wielu już istniejących zakładów zagospodarowania odpadów (zarówno samorządowych, jak i prywatnych), których budowa pochłonęła kilka miliardów złotych.

Uczestnicy konferencji poparli apel Krajowej Izby Gospodarczej, aby organy administracji państwowej podjęły w trybie pilnym odpowiednie działania, które pozwolą na zapewnienie standardów realizacyjnych nowego systemu oraz skuteczną eliminację wielu patologicznych zjawisk z rynku. Ponadto ważne jest wykazanie wystarczającej determinacji w dążeniu do osiągania ustalonych celów. W przeciwnym razie w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi dramatyczne pogorszenie stanu naszej gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój „szarej strefy” i upadek wielu rzetelnych przedsiębiorców, w tym licznych regionalnych instalacji MBP. W konsekwencji narazi to Polskę na dotkliwe sankcje Komisji Europejskiej.

W trzecim dniu konferencji uczestnicy spotkania gościli w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu, który obsługuje ok. 220 tys. mieszkańców z 16 gmin. Uczestnicy zwiedzili: sortownię odpadów o maksymalnej zdolności przerobu 70 tys. Mg/rok, instalację biologicznej stabilizacji odpadów o maksymalnej zdolności przerobu 28 tys. Mg/rok, nową kwaterę składowiska odpadów balastowych oraz pozostałe obiekty gospodarowania odpadami w zakładzie.

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Uniwersytet Zielonogórski

Zdjęcia

Patronat honorowy

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Sponsorzy

Partner

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij