PL

EN

Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Data 19.09.2012

W dniach od 19 do 21 września 2012 r. odbyła się kolejna, VI już edycja corocznie organizowanych przez Spółkę ABRYS konferencji poświęconych problematyce zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi. Miejscem Konferencji była tym razem Warszawa, a jej honorowym Gospodarzem największe i jednocześnie najstarsze w Polsce przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne MPWiK w m. st. Warszawie.
Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać 23 referatów obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na drodze ich częściowego lub całkowitego suszenia oraz termicznego przekształcania.
Przedstawione referaty obejmowały tak istotne kwestie jak; podsumowanie aktualnego dorobku Polski w dziedzinie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wraz z oceną w tym zakresie przedstawioną przez Jaspers, wybrane aspekty prawne, perspektywy dalszego rozwoju, szczególnie rozwoju na obszarach średnich i małych aglomeracji, niezbędne fundusze na kolejne inwestycje i źródła ich pozyskania, analizę możliwości podniesienia efektywności procesu suszenia i spalania osadów - także w oparciu o doświadczenia innych, wiodących w tym zakresie państw UE, przegląd i ocenę innowacyjnych rozwiązań technologicznych jak także szeroką prezentację krajowych doświadczeń eksploatacyjnych wynikających z już eksploatowanych lub aktualnie przejmowanych do użytku lub zaawansowanych w budowie instalacji suszenia, spalania i współspalania osadów.
Jak widać powyżej tematyka konferencji, prezentowane w referatach zagadnienia i tocząca się wokół nich dyskusja była szeroka i wieloaspektowa. Czy wyczerpała wszystkie interesujące uczestników wątki? Zapewne nie, ale przed nami kolejne tego typu konferencje. Podsumowaniem Konferencji była bardzo interesująca, perfekcyjnie zorganizowana, wizyta techniczna na aktualnie uruchamianej, największej w Polsce i jednej z większych wśród krajów UE Stacji Termicznej Utylizacji Osadów zlokalizowanej na terenie Oczyszczalnie Ścieków „Czajka”, eksploatowanej przez MPWiK Warszawa, szczegółowo przedstawionej od strony technologicznej także podczas obrad Konferencji.

Podsumowując obrady VI konferencji pod hasłem: „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” wskazać można kilka najważniejszych wniosków, jakie wynikały z treści prezentowanych referatów i toczącej się dyskusji:
- podjęte w ostatnich 10-ciu latach, wspierane funduszami unijnymi, dynamicznie przebiegające przedsięwzięcia w zakresie uporządkowania krajowej gospodarki wodno-ściekowej oraz zbudowane w tym czasie liczne instalacje do suszeniu i termicznego przekształcania osadów wskazują na bardzo istotny wzrost udziału metod termicznych w zagospodarowaniu osadów. Z udziału na poziomie około 3% odnotowywanego przez oficjalne statystyki do roku 2009 można uznać, że na koniec 2012 wyniesie on około 37%, co wskazuje na znaczący w odniesieniu do innych krajów UE efekt, wprost przekładający się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez ograniczenie zagrożenia środowiska i zdrowia mieszkańców ze strony niewłaściwego postępowania z osadami ściekowymi. Uznano jednomyślnie, że w porównaniu do innych działań podejmowanych w szeroko rozumianej gospodarce komunalnej polskich gmin jest to powód do dumy,
- określony na poziomie 37% poziom udziału metod termicznych w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych stanowi jednak bardziej potencjał niż faktyczny poziom przetwarzania osadów przy użyciu tych metod. Przyczyną takiego stanu są nadal liczne problemy z uzyskaniem przez daną instalację suszenia czy spalania osadów planowanej jej zdolności przerobowej. Charakterystyczne dla wielu instalacji są problemy z ich uruchomieniem i nadal niskim poziomem ich niezawodności i dyspozycyjności. Widoczne są jednak, co potwierdziły referaty w sesji eksploatatorów instalacji suszenia i spalania osadów, licznie podejmowane przedsięwzięcia naprawcze i usprawniające, zmierzające do zapewnienia przez daną instalację jej planowanej zdolności przerobowej,
- obok przedsięwzięć usprawniających wielu krajowych eksploatatorów instalacji suszenia i spalania osadów podejmuje działania w kierunku optymalizacji pracy tego rodzaju instalacji, zwiększając ich efektywność i dyspozycyjność, czego celowość jak i sposób osiągnięcia uwodniły liczne przykłady zaprezentowane przez zagranicznych referentów,
- przyjmując za duży sukces tak dynamiczne i efektywne przeobrażenie charakteru krajowej gospodarki osadami komunalnymi nie można zapominać, że na osadowej mapie Polski nadal istnieją, szczególnie na terenie małych i średnich aglomeracji, liczne potrzeby podejmowania podobnych jak dotychczas przedsięwzięć w zakresie skutecznego, zgodnego ze standardami i wymaganiami prawa wspólnotowego uporządkowania tej gospodarki. Wskazywano w tym zakresie liczne propozycje rozwiązań bądź to o charakterze regionalnym czy zdecentralizowanym, 
- krajowe instalacje suszenia i spalania osadów ściekowych wymagają szczegółowego skatalogowania, co jest typową praktyką wielu krajów UE, w których metody te, podobnie jak w Polsce, odgrywają znaczącą rolę w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych. Zdaniem uczestników Konferencji działania takie, wspierane przez krajowe instytucje odpowiedzialne za strategię i rozwój krajowej gospodarki wodno-ściekowej, powinny zostać jak najszybciej podjęte,
- w licznych referatach wykazano istotne rozbieżności w ujmowaniu stanu faktycznego jak i prognoz na najbliższe lata odnośnie rzeczywistego i prognozowanego strumienia masy wytwarzanych w skali kraju obecnie i w bliskiej przyszłości komunalnych osadów ściekowych. Sugeruje się podjąć niezbędne analizy i oceny dla jednoznacznego uporządkowania tego stanu rzeczy,
- kolejnym istotnym i dużej wagi wnioskiem jest podnoszona już od poprzednich edycji Konferencji kwestia opracowania krajowego programu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Branża ta daleko już wyszła poza zasięg krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i wymaga oddzielnego, spójnego dokumentu określającego na poziomie całego kraju strategię zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Dokument ten mógłby nie tylko dokonć oceny obecnego jednocześnie dokonać wyżej wskazanego skatalogowania istniejącego w kraju potencjału w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych metodami termicznymi, wiarygodnego zbilansowania aktualnie wytwarzanych i prognozowanych strumieni masy osadów oraz, co najważniejsze określić strategię postępowania z osadami na terenie małych i średnich aglomeracji.
Autor podsumowania i wniosków:
                    
dr inż. Tadeusz Pająk
Opiekun naukowy Konferencji

Zdjęcia

Patronat honorowy

Sponsor generalny

Sponsor wycieczki

Sponsor

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij