PL

EN

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 24.03.2011

III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

„Projektowane jest generalne porządkowanie systemu przepisów związanych z postępowaniem z odpadami, w związku z tym przygotowywane są projekty nowych aktów prawnych bądź też nowelizacje obowiązujących. Wspomnieć przede wszystkim należy o nowej ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, której projekt jest już rozważany od dwóch lat.

Założenia wskazują, że zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Obecny system zagospodarowania tych odpadów jest oceniany jako nieskuteczny i niegwarantujący faktycznego osiągania wymaganych dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu. Uważa się także, iż propozycja objęcia jedną ustawą wszystkich zagadnień związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które obecnie regulowane są przepisami dwóch ustaw, w sposób zasadniczy ułatwi przedsiębiorcom stosowanie powyższych przepisów. Potrzeba opracowania projektu nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest także związana z brakiem notyfikacji, zgodnie z art. 16 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych, dotychczasowych przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.” – prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Łódzki W dniach 24-25 marca 2011 r. w Szczecinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Współorganizatorem spotkania było Miasto Szczecin.

Radę programową konferencji, pod kierownictwem dr inż. Barbary Kozłowskiej z Politechniki Łódzkiej tworzyli: Krzysztof Kawczyński z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. oraz Bogdan Korczewski ze Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych.    

W spotkaniu wzięło udział blisko 130 osób, wśród nich byli pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele zakładów odzysku oraz  zagospodarowania odpadów, jak również członkowie firm związanych z branżą gospodarki odpadami. Ponadto osoby zainteresowane tematyką konferencji mogły bezpłatnie oglądać jej obrady na żywo w internecie oraz brać czynny udział w konferencji poprzez zadawanie pytań prelegentom podczas dyskusji.

Podczas pierwszego dnia spotkania eksperci z zakresu prawa przedstawili projektowane zmiany przepisów dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz założenia do selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu odpadów zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Następnie głos otrzymali doświadczeni praktycy, którzy zaprezentowali swoją działalność związaną ze zbiórką i recyklingiem odpadów w świetle obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych. Sesja obfitowała w interesujące wystąpienia, należy wspomnieć tutaj chociażby żywiołowy wykład Krzysztofa Krauze – Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania.

Pierwszy dzień obrad zakończyła ożywiona dyskusja, która przedłużyła się do godzin wieczornych, po której uczestnicy oraz zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację do Zamku Książąt Pomorskich.   

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia efektywnej logistyki w gospodarce odpadami, które były tematem ostatniej sesji obrad konferencji. Omówione zostały, m.in. przez Aleksandra Kozłowskiego, przykłady sortowni oraz stacji przeładunkowych, których budowa ma znaczący wpływ na stworzenie sprawnie funkcjonujących, nowoczesnych i zintegrowanych zakładów zagospodarowania odpadów. Z pewnością bardzo ciekawym elementem sesji poświęconej logistyce w gospodarce odpadami było wystąpienie zagranicznego prelegenta – Hennie van de Coevering, który przedstawił przykłady systemów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania odpadów z pięciu europejskich państw takich, jak: Niemcy, Szwecja, Dania, Belgia oraz Holandia. Szczecińskie spotkanie podsumował wyjazd techniczny do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym koło Polic, którego podstawowym zakresem działalności jest gospodarka dostarczanymi z terenu Powiatu Polickiego odpadami komunalnymi, w tym m.in. poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji
i kompostowania oraz zbieranie odpadów stanowiących surowce wtórne oraz odpadów niebezpiecznych, w celu przekazania ich do zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym.

Najważniejszymi elementami konferencji były rozmowy kuluarowe, podczas których praktycy i teoretycy mogli skonfrontować swoje poglądy, jak również dyskusje podsumowujące poszczególne sesje tematyczne. Innowacją podczas szczecińskiego spotkania była jego transmisja w internecie na żywo, osoby zainteresowane tematyką selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów mogły bezpłatnie zarejestrować się i zostać interaktywnymi uczestnikami konferencji. Dodatkowo internauci mogli zadawać pytania, które prowadzący sesje kierowali do poszczególnych prelegentów. Dzięki temu dyskusja stała się jeszcze ciekawszą i szerszą, biorąc pod uwagę ilość odbiorców, metodą wymiany poglądów.

Zdjęcia

Sponsor generalny

Partner

Sponsorzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij