PL

EN

Selektywna zbiórka i segregacja i recykling odpadów

Data 26.01.2016

 

Szanowni Państwo,

w dniach 26-27 stycznia odbyła się w Warszawie VII już konferencja z serii „Selektywna zbiórka i segregacja i recykling odpadów”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli samorządów i firm działających w obszarze gospodarki odpadami. Tematyka konferencji podzielona została na pięć sesji. Partnerem Generalnym konferencji była firma BASF, producent granulatu ecovio® do produkcji biodegradowalnych worków na odpady. 

Odbyły się również dwa panele dyskusyjne. W sesji I odbywającej się pod hasłem „Wyzwania dla polskiego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” jako pierwsza zabrała głos pani Monika Kosińska z Ministerstwa Środowiska. W podsumowaniu potwierdziła, że w Ministerstwie trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym standardów selektywnej zbiórki. Następnie pan Piotr Szewczyk zadał retoryczne pytanie, czy potrzeba nam jednolitych zasad i standardów?. W swoim wystąpieniu przewodniczący rady RIPOK odpowiadał, sobie i wszystkim słuchaczom, na to i kolejne pytania czy jest to cel, czy środek do osiągania celu?

Kolejno Jacek Wodzisławski poruszył bardzo ważne zagadnienie dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, ujętych w regulaminach utrzymania i czystości i porządku w gminie. Natomiast pan Jakub Tyczkowski przedstawił podsumowanie systemu gospodarki opadami komunalnymi, w tym opakowaniowych, w 2014 roku. Większość prezentowanych danych została przygotowana dzięki współpracy Fundacji Recal i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. pochodziła z analizy sprawozdań otrzymanych przez Urzędy Marszałkowskie przekazanych przez 1904 gmin i związków gminnych (poza województwem wielkopolskim). Na zakończenie tej części przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Jarosław Roliński przedstawił zasady finansowania selektywnego zbierania odpadów realizowane przez Fundusz. W II części tej sesji uwaga prezenterów skupiona była na zagadnieniach gospodarki o obiegu zamkniętym i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Swoje przemyślenia przedstawiali pan Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticEurope, pani Julia Patorska z Deloitte Advisory, pan Andrzej Sobolak z ZGO Gać oraz pan Mariusz Rajca z firmy Tomra Sorting. W sesji tej brała udział także pani Anna Specht-Schampera, która poruszyła temat mechaniczno-biologicznych Centrów Recyklingu. Niestety w związku wstrzymaniem przez Ministra Środowiska publikacji rozporządzenia o MBP musiała trochę zmienić treść swojego wystąpienia.

Kolejnym punktem konferencji był bardzo ciekawy panel dyskusyjny pt. Selektywna zbiórka odpadów - tak ale jak?, który poprowadziła pani Katarzyna Błachowicz redaktor naczelna obecnie już kwartalnika „Recykling”, w który wzięli udział pani Monika Kosińska z Ministerstwa Środowiska, pan Adam Musiała z Urzędu Miasta Bydgoszcz reprezentujący Unię Metropolii Polskich, pan Paweł Głuszyński reprezentujący Zero Waste Europe i pan Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.

II sesja poświęcona została selektywnej zbiórce wybranych frakcji odpadów. Pani Agata Stanisławska z Konfederacji Lewiatan kontynuowała jeszcze zagadnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, natomiast pan Krzysztof Makowski z Urzędu Statystycznego w Lublinie bardzo ciekawie zapoznał uczestników konferencji z problematyką statystyki publicznej, która często jest nieprawidłowo interpretowana. Pan Piotr Maciołek, reprezentujący Gospodarkę Komunalną w Błażowej, pokazywał jak uzyskać wysokie poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Na zakończenie tej sesji pani Barbara Farmas z SARPI z Dąbrowy Górniczej przybliżyła zagadnienie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych i przedstawiła technologie ich termicznego przekształcania.

Sesja III poświęcona została zagadnieniu edukacji ekologicznej, które zostało przedstawione przez panią Hannę Marliere EnviPro i Bogumiłą Czerwiec z ZGO z Rzędowa. Kolejna sesji IV dotyczyła PSZOK-ów. Swoje doświadczenia przedstawili panowie: Marek Czapla z Sanikom w Lubawce, pan Michał Turkiewicz z ZGiUK w Lubaniu oraz pan Marcin Kawczyński z PUK w Lipnie.

Podsumowaniem tych dwóch sesji był panel dyskusyjny pt. „Odpady nietypowe/problemowe w strumieniu odpadów komunalnych” prowadzony przez niżej popisaną. W panelu wzięli udział: pani Beata Waszczyłko-Miłkowska z ZUO w Elblągu. Pan Paweł Ksiądz z ZZG Starogard, pan Jerzy Starypan Spółka Beskid Żywiec i pan Ryszard Śliwkiewicz reprezentujący Spółdzielnię Socjalną Communal Service Brzeziny. Tematyka panelu wywołała bardzo ożywioną dyskusję, nie tylko wśród uczestników panelu a także wśród uczestników konferencji. Poruszano sprawę odpadów stanowiących zagrożenie dla załogi zakładów przetwarzania odpadów, m.in. takich jak niewybuchy czy różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Mówiono o odpadach budowlanych, zwracając przede wszystkim uwagę na papę i odpady zawierające azbest czy eternit. Podkreślano wielkie znaczenie edukacji zarówno społeczeństwa jak i pracowników zakładów przetwarzania odpadów, a także pracowników urzędów gmin. Zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów i finansowanie postępowania z takimi odpadami.

Kolejną już ostatnią sesją była sesja V – Rachunek ekonomiczny selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Pan Krzysztof Kawczyński przedstawił Ocenę systemu odzysku i recyklingu opakowań z punktu widzenia oczekiwań branży, a Pani Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej omówiła analizę funkcjonowania organizacji odzysku w latach 2011-2013. Następnie pan Krzysztof Baczyński ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w opakowaniach EKO-PAK przedstawił zagadnienie dotyczące roli producentów w budowie systemu selektywnego zbierania odpadów. Ostatnią prezentacją konferencji była prezentacja pana Wojciecha Mirowskiego ze Stora Enso Poland na temat Rozwoju zbiórki papieru do recyklingu w Stora Enso Poland.

Obrady podczas wszystkich sesji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podkreślali, że należy na kolejnych spotkaniach poruszać zagadnienia edukacji społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki, istotne są także sprawy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czy sprawy finansowania selektywnej zbiórki. Należy kontynuować zagadnienie poruszane w drugim panelu czyli dotyczące Odpadów nietypowych/problemowych w strumieniu odpadów komunalnych. W związku z tym już dzisiaj zapraszam Państwa do udziału w VIII konferencji z serii „Selektywna zbiórka i segregacja i recykling odpadów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział w obradach oraz prezenterom za poruszanie bardzo ciekawych tematów.

dr inż. Barbara Kozłowska

Zdjęcia

Współpraca

Partner generalny

Partnerzy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij