PL

EN

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” - Eksploatatorzy wymienili doświadczenia

Data 03.02.2016

Kalendarz imprez branży wod-kan wzbogacił się o nową konferencję, organizowaną przez firmę Abrys. Konferencja „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”, skierowana głównie do specjalistów w zakresie eksploatacji tych obiektów, odbyło się w dniach 2-3 lutego br. w Iławie.

Pierwsza edycja konferencji dotyczyła głównie wyzwań stojących przed eksploratorami, którzy zdecydowali się na rozbudowę i modernizację swoich obiektów, kierunków rozwoju oczyszczalni ścieków, nowych technologii, a także podniesienia efektywności ekonomicznej systemów wod-kan.

Na spotkaniu nie zabrakło także wypowiedzi prawników. Mecenas Łukasz Ciszewski z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy z Poznania podkreślał, jak istotne jest uwzględnienie strumienia nieczystości ciekłych przy planowaniu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Natomiast mec. Jędrzej Bujny (Sójka Maciak Mataczyński i Adwokaci, Poznań) zwrócił uwagę na konieczność współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie modernizacji oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regionalnego zagospodarowania osadów ściekowych.

Światowe innowacje w polskich oczyszczalniach

Polskie obiekty gospodarki wod-kan rozwijają się zgodnie ze światowymi trendami, a technologie w nich wykorzystywane są coraz bardziej wydajne i energooszczędne. Profesor Marek Gromiec opisał innowacyjną technologię tlenowego granulowanego osadu czynnego Nereda, która po raz pierwszy została wdrożona w Polsce w oczyszczalni „Fregata” w Rykach. Działanie technologii, która funkcjonuje od 3 grudnia 2015 r., polega na wykorzystaniu i kontrolowaniu warunków, w których biomasa formuje się w postaci granul, a nie tradycyjnych kłaczków. Takie aglomeraty pozwalają na uzyskanie symultanicznych warunków beztlenowych, anoksycznych i tlenowych w obrębie granul, co redukuje potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji. – W obiektach, w których dotąd zastosowano tę technologię, stwierdzono znaczącą poprawę stabilności procesu i jakości odpływu (azot ogólny TN < 5 mg/l, fosfor ogólny TP < 0,3 mg/l) oraz oszczędność w zużyciu energii (30%) w porównaniu do konwencjonalnego procesu osadu czynnego – wymieniał prof. Gromiec.

Nowinkę technologiczną przedstawiła także Irena Jankowska, która opisała modernizację oczyszczalni ścieków w Jędrychówku. Jest to jedyny obiekt w kraju, wykorzystujący technologię fermentacji osadu nadmiernego, która integruje hydrolizę termiczną i fermentację termofilową. – W oczyszczalni wytwarzany jest jedynie osad nadmierny, co zdeterminowało do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania. Zrealizowano kompaktowy, trzyetapowy proces fermentacji metanowej osadów ściekowych, polegający na tym, że przed termofilową fermentacją metanową (proces w temperaturze 50-55°C), prowadzi się enzymatyczną i termofilową hydrolizę osadu. Przewidujemy, że termiczna obróbka osadów w temperaturze powyżej 80°C umożliwi zwiększenie ilości biogazu oraz jego kaloryczności – wyjaśniała I. Jankowska. Organizatorzy konferencji umożliwili uczestnikom przyjrzenie się z bliska tej innowacyjnej technologii podczas wyjazdu technicznego do oczyszczalni w Jędrychówku.

Zainteresowanie uczestników wzbudziło także wystąpienie Andrzeja Kruka z firmy Saur Konstancja, który na przykładzie gm. Konstancin Jeziorna opowiedział, jak z powodzeniem udało się z zmodernizować oczyszczalnię ścieków dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. – Ciężar problemów i ryzyka związanych z modernizacją, finansowaniem i eksploatacją oczyszczalni, a także dalszych inwestycji został przeniesiona na partnera prywatnego – oznajmił A. Kruk. Ponadto firma Saur umożliwiła gminie uwolnienie własnych środków budżetowych na inne inwestycje, przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Oszczędna oczyszczalnia

W ostatnim czasie silny nacisk kładzie się na zwiększenie efektywności ekonomicznej systemów wod-kan. Przykładem takich działań może być zapewnianie samowystarczalności oczyszczalni ścieków pod kątem produkcji energii elektrycznej i cieplnej. O tym, jak funkcjonuje taki obiekt, opowiedział Piotr Kowalski z Wodociągów i Kanalizacji w Iławie.

Duże oszczędności, dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł udało się także uzyskać w Wodociągach Kieleckich. Ziemowit Nowak, reprezentujący kieleckie przedsiębiorstwo, opowiedział o wykorzystaniu biogazu do produkcji energii elektrycznej. – Budowa węzła energetycznego to inwestycja o wyjątkowo krótkim okresie zwrotu (poniżej 5 lat) – mówił.

Kieleckie Wodociągi wprowadziły także inną technologię wykorzystania energii odnawialnej w przedsiębiorstwie – stosują energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej. – Dzięki zainstalowaniu w 2012 r. instalacji solarnej, w 2014 r. w stosunku do roku 2013 r. ilość zużytego oleju opałowego zmalała z 10,5 tys. litrów do 9 tys. litrów, a więc o 14% – wyjaśniał Z. Nowak.

Osady nie znikają

W programie konferencji nie zabrakło tematów związanych z różnymi metodami obróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. Profesor Jacek Czekała przekonywał, że jednym z ważniejszych alternatywnych rozwiązań zagospodarowania osadów jest i pozostanie kompostowanie. – Jednak ta metoda nie może być panaceum na wszystko zawsze i wszędzie. Sprawdzi się tylko tam, gdzie istnieją odpowiednie warunki przyrodnicze i ekonomiczne – podkreślał profesor.

Na kompostowanie zdecydowała się m.in. Spółka Wodno-Ściekowa GWDA z Piły, która aby efektywnie kompostować osady, przekształciła swoją instalację w RIPOK. O jego funkcjonowaniu opowiedział przedstawiciel spółki GWDA, Jakub Skarupa. – Kompostownia przetwarza osady ściekowe z własnej oraz okolicznych oczyszczalni ścieków, odpady biodegradowalne z przemysłu spożywczego, papierniczego i drzewnego, odpady z produkcji rolniczej oraz odpady zielone dowożone z gmin Regionu I Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Wielkopolskiego w ramach RIPOK-u – wymieniał.

Nie zapomniano także o termicznych metodach przetwarzania osadów, o których wspomniał Cezary Jędrzejewski z PEWiK-u Gdynia. Prelegent szukał odpowiedzi na pytanie: „Czy termiczne metody przekształcania osadów ściekowych muszą być drogie eksploatacyjnie?”. Aby dowieść, że niekoniecznie, przedstawił szereg danych, porównujących suszarnię osadów zasilaną przez kotłownię (zasilaną biogazem i gazem ziemnym) oraz przez stację kogeneracji CHP, również zasilaną biogazem i gazem ziemnym. Tym samym udowodnił, że wykorzystując ciepło powstałe w procesie kogeneracji, uzyskuje się duże oszczędności, a sumaryczny koszt operacyjny suszenia z wykorzystaniem tej metody jest ujemny.

Martyna Matuszczak

Zdjęcia

Partner kompostowania

Partner specjalny

Partnerzy

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij