PL

EN

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Data 16.05.2012

Przyszłość mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

    Kolejna, piąta już edycja konferencji, dotyczącej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zorganizowana przez firmę Abrys w dniach 16-18 maja 2012 r. w Gdyni, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – udział w niej wzięło ponad 220 uczestników. Dyskusja, zwłaszcza w odniesieniu do projektu rozporządzenia o MBP, była bardzo burzliwa, a uczestnicy konferencji zgłosili wiele postulatów dotyczących zmian zapisów tego rozporządzenia. Należy tu jednak podkreślić, że projekt rozporządzenia został przekazany do notyfikacji do Komisji Europejskiej, a możliwości zmian są prawdopodobnie ograniczone.

    Podczas konferencji zwrócono w szczególności uwagę na to, że rozporządzenie jest zbyt szczegółowe i zawęża możliwości stosowania zróżnicowanych rozwiązań dostosowanych do warunków lokalnych i specyfiki różnych technologii przetwarzania odpadów. W szczególności dotyczy to ograniczenia średnicy oczek sita do 80 mm lub więcej w części mechanicznej instalacji.  Należy zrezygnować z tego zapisu, pozwalając inwestorom wybrać granulację frakcji do stabilizacji oraz sortowania lub biologicznego suszenia w zależności od projektowanych rozwiązań technologicznych.

    Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania w 2013 roku ograniczenia składowania frakcji ulegającej biodegradacji do 50% masy odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995, prelegenci zaapelowali aby ponownie rozważyć możliwość zwiększenia liczby instalacji MBP w Polsce, poprzez etapowanie budowy instalacji MBP – najpierw płyta stabilizacji, a w następnym etapie zamknięte bioreaktory. Wspomniane instalacje mogą być potraktowane jako instalacje zastępcze, a ponadto można wprowadzić obowiązek wyłącznie składowania stabilizatu z tych instalacji oraz zastosować wyższe opłaty za składowanie tego stabilizatu.   

    Pod uwagę ustawodawców i eksploatatorów powinny być również wzięte inne przejściowe rozwiązania np. pryzmy energetyczne lub tlenowa stabilizacja odpadów w złożu składowiska. Rozporządzenie ma służyć osiągnięciu określonych celów, tj. sformułowaniu wymagań dla instalacji MBP, jednak nie może uniemożliwiać osiągnięcia celów dyrektywy składowiskowej, z których Polska będzie rozliczana. Dotyczy to również dostosowania istniejących instalacji, tzw. biostabilizatorów obrotowych, wybudowanych w latach 90-tych poprzedniego wieku, których dostosowywanie nie ma już sensu technicznego.

    Zaproszeni prelegenci uznali również, że z punktu widzenia osiągnięcia celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zasadniczym zadaniem jest określenie kryteriów uznania stabilizatu za pozbawiony frakcji biodegradowalnej oraz zapewnienie monitoringu stopnia ustabilizowania odpadów w instalacjach MBP. W przypadku gdy nie osiąga się wymaganego, pełnego stopnia ustabilizowania odpadów, konieczne jest wyznaczenie faktycznego stopnia ustabilizowania jako % pełnego ustabilizowania i uwzględnienie go w obliczeniu stopnia redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Takie rozwiązanie było proponowane w wytycznych Ministra Środowiska. Zbyt rygorystyczne traktowanie tej i wielu innych kwestii jest nieuzasadnione. Rozporządzenie, w przeciwieństwie do wytycznych, jest przepisem prawa, który należy respektować, jednak nie może ono zbyt drastycznie ograniczać rozwoju instalacji MBP w kraju.

    W trzecim dniu konferencji uczestnicy spotkania zwiedzili Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Szadółkach, który obsługuje ok. 600 tys. mieszkańców z sześciu sąsiadujących gmin. Uczestnicy podczas wizyty technicznej w zakładzie mieli szansę zwiedzić główne elementy zmodernizowanego zakładu takie, jak: sortownia odpadów o maksymalnej zdolności przerobu 210 000 Mg/rok, kompostownia odpadów o maksymalnej zdolności przerobu 60 000 Mg/rok oraz bioelektrownia na gaz składowiskowy o maksymalnej mocy 9 000 MWh/rok.    

dr inż. Ryszard Szpadt

Politechnika Wrocławska
Zapraszamy do oglądania wystąpień prelegentów konferencji w formie VOD:
V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Zdjęcia

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Sponsor transmisji on-line

Sponsorzy

Partner uroczystej kolacji

Sponsor wycieczki

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij