PL

EN

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych

Data 09.05.2011

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

„Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga zdecydowanej reformy. Musi być uporządkowana, aby Polska jako państwo należące do Unii Europejskiej spełniła swoje zobowiązania w zakresie odzysku i recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko skutecznie wykorzystała środki unijne” – takimi słowami Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Grażyny Ciemniak, które przytoczyła Prezes firmy Abrys Pani Magdalena Dutka, rozpoczęła się IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Spotkanie odbyło się w Luboniu koło Poznania w dniach 9-11 maja 2011 r. i było kolejnym z cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami.

Radę Programową konferencji współtworzyli: prof. dr hab. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr inż. Ryszard Szpadt z Politechniki Wrocławskiej, którzy poprowadzili trzy z czterech sesji obrad spotkania.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji członek Rady Programowej Profesor Jędrczak wskazał, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo w naszym kraju, że dzisiejszy system gospodarki odpadami powinien być oparty na technologii, która gwarantuje minimalną emisję CO2, osiągnięcie określonych norm recyklingu, zapewnienie maksymalnego ograniczenia składowania odpadów na składowiskach, zwłaszcza tych łatwo ulegających biodegradacji oraz maksymalnie możliwy odzysk energii z odpadów. Prelegent podkreślił, że technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania pasują do przedstawionej koncepcji, ponieważ są to dobre technologie z licznymi, działającymi zakładami, które udowadniają ich przydatność. Pytanie czy technologie te są w stanie spełnić wszystkie nasze oczekiwania jakie napotykamy podczas eksploatacji zakładów tego typu, zostało postawione przez Profesora zebranym uczestnikom na sali.

Konferencja została podzielona na cztery, bogate w ciekawe prelekcje, sesje tematyczne. Pierwsza z nich poświecona była najbardziej aktualnym zagadnieniom prawnym, które odnoszą się do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Pan Marek Kundegórski z firmy Grontmij Polska w swoim wykładzie skoncentrował się na usytuowaniu technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwrócił uwagę, że największą przeszkodą w rozwoju tych technologii jest brak przepisów określających wymagania dla procesu przetwarzania, kryteria stabilizacji odpadów oraz klasyfikację odpadów po procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Z kolei wystąpienie Pani doc. dr Lidii Sieji wzbudziło zainteresowanie uczestników za sprawą szczegółowego omówienia przez prelegenta strategii działań, zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Opadami 2014, które pozwolą stworzyć nowoczesny system gospodarki odpadami w naszym kraju oparty na rozwiązaniach regionalnych. Pani Docent przedstawiła stan obecny funkcjonujących zakładów gospodarki odpadami i wskazała ile instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych i zmieszanych oraz kompostowni odpadów zielonych powinno powstać do roku 2020 w Polsce.

Sesja druga skupiła się wokół najnowszych rozwiązań i doświadczeń dotyczących procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Doktor Szpadt, prowadzący sesję, zaprezentował prognozy inwestycji MBP w Polsce i Europie. Wskazał konieczność rozwoju tej technologii w naszym kraju, jednakże podkreślił, że należy unikać błędów popełnionych do tej pory podczas projektowania istniejących zakładów MBP. Ponadto według prelegenta należałoby przeprowadzić oceny funkcjonujących zakładów i skupić się na możliwości wytwarzania paliw z odpadów,
w tym również na możliwości odzysku energii z wytworzonych paliw. Kolejnymi wystąpieniami sesji były prezentacje poszczególnych firm oferujących interesujące rozwiązania technologiczne i techniczne w procesach MBP.

Podczas drugiego dnia obrad uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką produktów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które w szczegółowy sposób opisała dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej, podkreślając, że należy zadbać o to, aby jakość uzyskanych produktów była jak najlepsza, aby w przyszłości mogły być one konkurencyjne na rynku.

Ciekawym i ważnym, w aspekcie społecznym wystąpieniem, które bezpośrednio nie dotyczyło technologii MBP, była prelekcja Pani Elżbiety Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska – EKON”. Prelegent przedstawił historię i działalność stowarzyszenia, które skupia się w głównej mierze na zbiórce odpadów opakowaniowych. Osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym, dzięki przekształceniu stowarzyszenia w Zakład Pracy Chronionej, są zatrudnione m.in. w sortowni odpadów w Warszawie.

Zaproponowane uczestnikom atrakcje turystyczne takie, jak zwiedzanie Starego Browaru czy Rynku Starego Miasta w Poznaniu z przewodnikami były miłym akcentem po całym dniu obrad na sali.

Posumowania konferencji dokonał Profesor Jędrczak, który stwierdził, że gospodarka odpadami w Polsce ma ogromne potrzeby, jednakże brak jest pewności prawnej, która wynika z ciągłych, planowanych zmian w prawie związanych z gospodarowaniem odpadami. Z Profesorem zgodził się Pan Piotr Szewczyk z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zwrócił uwagę, że brakuje w Polsce długofalowej perspektywy, ścieżki dochodzenia do celowych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami. Profesor Jędrczak wskazał również, że powodzenie procesów MBP jest  w Polsce możliwe wówczas, gdy będą one mocno zintegrowane z instalacjami termicznego przekształcania odpadów, ponieważ samej technologii MBP nie można traktować jako docelowej.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd techniczny zorganizowany w trzecim dniu spotkania do dwóch zakładów należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. Były to: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani koło Leszna oraz Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli koło Gostynia. Pani Aneta Tomala, Dyrektor Techniczny z ZZO w Trzebani, przedstawiła szczegółowo regionalny system zagospodarowania odpadów dla subregionu leszczyńskiego, który obejmuje 18 gmin i oparty jest na procesach MBP, którym podlega 100% odpadów komunalnych zmieszanych trafiających do zakładu. Głównym procesem biologicznym jest tutaj stabilizacja w procesie  suchej fermentacji. Uczestnicy podczas wyjazdu mieli okazję zobaczyć m.in. halę segregacji odpadów, halę suchej fermentacji, komorę fermentacyjną, kompostownię odpadów zielonych oraz instalację odzysku
i zagospodarowania biogazu.

Zdjęcia

Sponsor generalny

Sponsorzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij