PL

EN

Podsumowanie i wnioski z konferencji MBP

Data 13.05.2015

W dniach 11-13 maja 2015 roku odbyła się VIII Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w Białce Tatrzańskiej, w której uczestniczyło ponad 220 osób, w tym przedstawicie instalacji regionalnych, samorządów oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Podczas konferencji poruszane były niezwykle istotne kwestie związane z projektem nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z dnia 9 kwietnia 2015 roku, którego zapisy postrzegane są jako burzące dotychczas obowiązujące zasady funkcjonowania instalacji MBP. Projektowi rozporządzenia poświęcona był pierwsza sesja konferencji i panel dyskusyjny, w którym wzięli udział posłowie Tadeusz Arkit i Ewa Wolak, prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, Jarosław Roliński z NFOŚiGW oraz Marek Wróblewski, dyrektor ZUO w Gorzowie Wielkopolskim.Wiceminister ochrony środowiska Pan Janusz Ostapiuk w swoim wystąpieniu przedstawił wizję rozwoju gospodarki odpadami, w której jak stwierdził szczególny nacisk będzie kładziony na rozwój recyklingu, za czym pójdą środki unijne. Wystąpienie Pana wiceministra nie rozwiało wątpliwości i kontrowersji wokół nowego rozporządzenia. Padło wiele krytycznych uwag, w których najczęściej powtarzającym się zarzutem był brak stabilności prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzanie zbyt częstych i zbyt daleko idących zmian, aby mógł zostać zbudowany stabilny system gospodarki odpadami. Oprócz samego projektu rozporządzenia, zwrócono uwagę na inne palące kwestie – m.in. brak aktualizacji krajowego planu gospodarki odpadami, jako nadrzędnego dokumentu, niezbędnego dla opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, z planami inwestycyjnymi, które mają stać się podstawą przyznawania środków na inwestycje w perspektywie do 2020 roku. Niepokojący jest brak zaawansowania prac nad tymi strategicznymi dokumentami oraz brak jednolitej metodyki i kryteriów, które mogłyby zostać wykorzystane chociażby w celu weryfikacji realnych mocy przerobowych istniejących instalacji w regionach, co jest kluczowe dla określenia rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych. W drugiej sesji Pan Prof. Jędrczak przedstawił wstępne wyniki III etapu ekspertyzy mającego na celu przegląd i badania instalacji MBP w kraju. Przedstawione zostały wyniki badań składu morfologicznego i wyłaściwości zmieszanych odpadów komunalnych, frakcji nadsitowych i podsitowych oraz jakości stabilizatów wytwarzanych w 20 wytypowanych do badań instalacjach MBP oraz zakresy zmienności wskaźników stosowanych do oceny funkcjonowania instalacji.

W kolejnych sesjach przedstawiono szczegółowe zagadnienia związane z efektywnością technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania już wdrożonych, jak też oferowanych technologii. W drugim dniu jedna z sesji była poświęcona problemom realizacji inwestycji MBP w kontekście obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Natomiast w ostatniej sesji omówione zostały główne zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, a ponadto problemy branży ciepłowniczej związane z realizacją inwestycji ukierunkowanej na odzysk energii z frakcji wysokokalorycznej odpadów. Mimo, zbliżającego się terminu obowiązywania zakazu składowania odpadów o cieple spalania przekraczającym 6 MJ/kg s.m., na rynku funkcjonuje wiele barier i niejasności kwestii formalnej, które skutecznie zniechęcają nawet zdeterminowane przedsiębiorstwa do realizacji tego typu inwestycji.

Trzeciego dnia spotkania odbył się wyjazd terenowy i zwiedzanie instalacji MBP naSkładowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem typowego zakładu MBP składającego sięz sortowni i kompostowni. SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu w 2013 roku został wpisany do Planu Gospodarki Odpadami WojewództwaMałopolskiego jako Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla Regionu Zachodniego.

Mimo, iż tematyka konferencji była różnorodna, to jednak punktem wspólnym wielu wystąpień była krytyka zachodzących na rynku zmian, których źródłem są nieprzewidywalne zmiany prawa oraz powszechne przyzwolenie na zachodzące nieprawidłowości. Istnieje bardzo duża obawa, że sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia MBP, wprowadzone zmiany zdestabilizują budowany z wysiłkiem system i pogorszą sytuację podmiotów funkcjonujących na rynku. W imieniu uczestników konferencji opracowane zostały poniże sugestie, z prośbą o uwzględnianie w ramach prac prowadzonych na wyższych szczeblach administracji i stanowienia prawa:

 1. Niezbędne jest wypracowanie strategii dla gospodarki odpadami w Polsce w oparciu o strategię unijną i idąca w ślad za tym stabilizacja przepisów gospodarki odpadami oraz zapewnienie uczestnikom rynku stabilnychwarunków funkcjonowania.
 2. Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie jednoznacznych przepisów określających wymagania przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; opóźnianie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie MBP stanowi przeszkodę dla inwestorów, a ponadto uniemożliwia wypracowanie rzetelnych planów inwestycyjnych przez marszałków województw.
 3. Projekt rozporządzenia z dnia 9 kwietnia jest nie do przyjęcia w obecnej formie. Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów, które mogą bardzo niekorzystnie wpłynąć na sytuację na rynku należą:
  • możliwość rozdzielenia części mechanicznej i biologicznej procesu przetwarzania odpadów (procesy prowadzone w różnych lokalizacjach), co spowoduje dalsze utrudnienie kontroli strumieni odpadów komunalnych i pogorszenie się konkurencyjności obecnie funkcjonujących instalacji MBP, opartych o zintegrowany proces, w wielu przypadkach zbudowanych ze środków publicznych, w tym unijnych;
  • brak dalszego precyzyjnego zdefiniowania „nowych technologii” i wymogów im stawianych spowoduje rozbieżność interpretacji i dopuszczenie pseudo-technologii, które nie zapewniają poziomów recyklingu i odzysku, grożąc marnotrawstwem środków publicznych;
  • dopuszczenie możliwości wydzielenia frakcji <20 mm przed biologiczna stabilizacją jest uzasadnione, jednak może doprowadzić do nadużyć związanych z zawyżaniem masy tej frakcji (np. poprzez wstępne rozdrabnianie odpadów). Lepszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie możliwości skierowania frakcji <20 mm, (spełniającej wymagania dotyczące stopnia stabilizacji po pierwszym stopniu) bezpośrednio do drugiego etapu stabilizacji na plac dojrzewania;
  • brak wymogów dla części mechanicznej – dopuszczenie możliwości prowadzenia procesu stabilizacji całego strumienia odpadów zmieszanych stoi w sprzeczności z celem zwiększenia poziomów recyklingu i odzysku.

Inne kwestie:

 1. Duży niepokój budzi brak postępu prac związanych z opracowaniem nowego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (jako podstawy dla planów wojewódzkich i w szczególności planów inwestycyjnych);
 2. Od 2016 roku obowiązuje zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg s.m. W kraju brakuje instalacji, do których można byłoby skierować strumień odpadów palnych (pozostałości z sortowania; paliwa gorszej jakości), a budowane obecnie spalarnie nie posiadają wystarczającej przepustowości by zagospodarować ten strumień. Efektywnym ekonomicznie oraz ekologicznie uzasadnionym rozwiązaniem jest odzysk tych odpadów w energetyce, w technologiach dostosowanych do spalania odpadów. Niezbędne jest wsparcie tego typu inwestycji oraz eliminowanie barier ich rozwoju.
 3. Przy okazji zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, w treści nowego rozporządzenia powinny się znaleźć jednoznaczne zapisy dotyczące składowania odpadów po MBP, zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - m.in. jednoznaczne wyłączenie stabilizatu z obowiązku spełnienia kryterium ciepła spalania.

 

dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski

Zdjęcia

Partner generalny

Partnerzy

Partner przetwarzania frakcji biodegradowalnej

Partner kompostowania

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij