PL

EN

Kompleksowa gospodarka odpadami

Data 05.09.2012

Kompleksowo na temat gospodarki odpadami w Szczecinie

  „Kompleksowemu wdrożeniu do prawa wewnętrznego wymagań wynikających z dyrektywy ramowej ma służyć projekt ustawy o odpadach, przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/98/WE. Przyjęty 25 kwietnia 2012 roku przez Radę Ministrów projekt ustawy został skierowany do Sejmu w maju i w postaci druku sejmowego nr 456 stał się przedmiotem prac Sejmu, na początek powołanej w tym celu podkomisji nadzwyczajnej. W końcu sierpnia 2012 r. prace nad projektem prowadzone były nadal na tym szczeblu i wydaje się, że nowe rozwiązania prawne wejdą w życie od początku 2013 r. Oznacza to co najmniej dwuletnie opóźnienie w realizacji obowiązku dokonania transpozycji dyrektywy ramowej, co skutkować może orzeczeniem wobec Polski, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sankcji z tego tytułu” – prof. dr hab. Marek Górski.

 Przy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin w dniach 5-7 września 2012 r. w Szczecinie odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Kompleksowa gospodarka odpadami. W spotkaniu wzięło  udział ponad 180 uczestników z całej Polski. Podczas uroczystego otwarcia konferencji, uczestników oraz zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Krystyna Poślednia oraz Pan Tadeusz Arkit.

 Kluczowym elementem konferencji był panel dyskusyjny zatytułowany „Czy ustawa o odpadach uzupełni w sposób wystarczający ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?”, w którym udział wzięli przedstawiciele rządu, administracji samorządowych oraz najważniejszych w naszym kraju izb branżowych.

 Tematami wiodącymi wrześniowego spotkania były aspekty organizacyjno prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi czy transgranicznego przemieszania odpadów. Skupiliśmy się ponadto na zagadnieniach planowania spójnego systemu gospodarki odpadami i na kosztach jego realizacji oraz na regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych jako kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Zwieńczeniem konferencji był wyjazd techniczny do Zakładu Zagospodarowania i Recyklingu Odpadów w Szwedt nad Odrą należącego do firmy Recon GmbH & Recon-T GmbH na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Do głównych obszarów działania zakładu należą: zbieranie i sortowanie makulatury, skup i sprzedaż makulatury, zaopatrzenie fabryk papieru, produkcja stałych paliw alternatywnych RDF, odbiór odpadów zbieranych w praso-kontenerach, zaopatrzenie i odbiór odpadów z elektrowni, przerób starodrzewu i odpadów wielkogabarytowych, własna spedycja oraz przerób i handel tworzywami sztucznymi. W czasie wyjazdu technicznego uczestnicy mieli okazję zobaczyć sortownię makulatury, linię produkcyjną do RDF-u oraz instalację do suszenia odpadów komunalnych.

 Mam nadzieję, że konferencja dostarczyła Państwu ciekawych i potrzebnych informacji. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za aktywny udział w dyskusjach oraz miłą atmosferę podczas konferencji.

Alicja Gulińska
Koordynator konferencji

Zdjęcia

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Partner

Sponsor

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij