PL

EN

Forum Czystej Energii 2013

Data 07.10.2013

XIII Forum Czystej Energii

 

Poznań przez cztery dni (7-10 października) był nie tylko miejscem spotkań decydentów z sektora szeroko rozumianej ochrony środowiska, ponieważ tegoroczne targi POLEKO obfitowały w wydarzenia branżowe – odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów. Dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu gospodarki zasobami wody i ścieków, o odpadach, energii odnawialnej, finansowaniu inwestycji i efektywności energetycznej.

Pierwszego dnia POLEKO odbyła się debata z udziałem ministra środowiska Marcina Korolca pt. „Ekologia w jedności z ekonomią”, która zainaugurowała 25. edycję targów. Jej moderatorem był prof. Andrzej Mizgajski z UAM w Poznaniu. Podczas dyskusji poruszano nie tylko kwestie związane z ekologią i ekonomią, ale również z tym, co ma wpływ i może decydować o stopniu trudności połączenia tych dwóch dziedzin.

 

Wydarzenia branżowe

 

Najważniejszym wydarzeniem, w minionych latach poprzedzającym POLEKO, był Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Kongres zgromadził ok. pół tysiąca uczestników (więcej na str. 39).

Sektorowi energii odnawialnej poświęcone było m.in. wydarzenie Glob Pełen Energii, przygotowane przez redakcję „GLOBEnergia” i MTP.

Z kolei redakcje dwóch miesięczników, których wydawcą jest firma Abrys, a mianowicie „Recykling” i „Czysta Energia” wspólnie z MTP zorganizowały konferencje: XII Forum Recyklingu i XIII Forum Czystej Energii. Na pierwszy z nich poruszono m.in. tematy kosztów prowadzenia i efektywnych metod selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tegoroczny Program Forum Czystej Energii był jak zwykle bardzo obszerny, dedykowany zainteresowanym energią ze słońca i wiatru, biomasą i biogazem oraz chcącym uzyskać wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko inwestycji związanych z wydobywaniem gazu z łupków (trzecia już sesja specjalna, organizowana w ramach Forum).

Największą frekwencję odnotowano pierwszego dnia Forum – przybyło ponad 100 osób, które chciały dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan prawny w obszarze systemu wsparcia dla inwestycji OZE. Niestety, Sebastian Stępnicki, przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej w MG, z uwagi na brak ustawy o OZE, mógł powiedzieć tylko o jeszcze niewiążących pomysłach dot. zaproponowanego systemu wsparcia dla OZE, przedstawionego na konferencji w Ministerstwie Gospodarki 17 września br. Ponadto mówił o zasadach obecnie funkcjonującego systemu. Michał Ćwil, w tym czasie jeszcze reprezentujący PIGEO przeanalizował system wsparcia mikroinstalacji w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego, które weszło w życie 11 września. Dwa referaty dotyczyły możliwości wykorzystania energii słońca przetwarzanej na energię elektryczną i ciepło (dr inż. Stanisława Pietruszko i prof. Doroty Chwieduk). Interesująca była też prezentacja nowych możliwości instalacji PV, np. powstających na czaszach składowisk odpadów, choćby w Niemczech. Warto to rozwiązanie zastosować również na polskich składowiskach. Referat dot. finansowania instalacji OZE wygłosiła Grażyna Kasprzak z Banku Ochrony Środowiska. Mówiono też o sprawach związanych z przyłączaniem źródeł OZE do sieci i certyfikowaniem przyłączy.

Trzeciego dnia Forum, pomimo bardzo ciekawego programu, nie odnotowano dużej frekwencji. W odczuciu organizatorów wynikało to ze stagnacji w rozwoju branży OZE. Był to sygnał, że dopóki nie będzie sprzyjających rozwiązań prawnych, dopóty nie zwiększy się zainteresowanie tym sektorem. O tym, co niepokoi branżę biogazowa i przeszkadza w rozwoju, mówiła Żaneta Domagalska z UPEBI. Natomiast ciekawa prezentacja Barbary Smerkowskiej z PIM skłoniła do rozważań nad nowym typem biogazowni, a mianowicie nad biogazowniami utylizacyjnymi, mogącymi stanowić uzupełnienie KSGO. Z wielką pasją referat dot. spraw związanych z odzyskiem energii spalin wygłosił Józef Neterowicz z firmy Radscan. Tym bardziej szkoda, że frekwencja nie dopisała.

 

Sesja specjalna

 

Sesja pt. „Gaz z łupków a ochrona środowiska” (drugiego dnia Forum) w dużej mierze dedykowana samorządom, które powinny zyskać tego rodzaju wiedzę z racji pojawiania się na ich terenie firm wiertniczych, przyciągnęła wielu profesjonalistów. W dyskusji wzięło udział ok. 80 osób. Program przygotowała współpracująca z redakcją Politechnika Gdańska. Referentami byli naukowcy z Politechnik: Gdańskiej i Warszawskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Państwowego Instytutu Geologicznego. Nie zabrakło też przedstawiciela firmy wiertniczej BNK. Sesja zakończyła się panelem dyskusyjnym, prowadzonym przez prof. Jana Hupkę z Politechniki Gdańskiej.

 

Wszystkie prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.czystaenergia.pl w zakładce seminaria.

Zdjęcia

Organizatorzy:

Współpraca:

Patroni medialni:

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij