PL

EN

Nasze realizacje - bioróżnorodność

Ochrona różnorodności biologicznej zajmuje ważne miejsce w „Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.” W Polsce występują bowiem bogate siedliska leśne i bagienne, urozmaicone tereny łąkowe oraz  torfowiska, co wpływa na występowanie na naszym terenie licznych, unikatowych gatunków fauny i flory. Polska może się pochwalić tym, że jest krajem o największej bioróżnorodności w Europie Środkowej – ok. 30% naszego terytorium jest objęte różnymi formami ochrony przyrody. Warto więc podnosić świadomość ekologiczną w tym zakresie, prezentując walory przyrodnicze naszego kraju, wskazywać konieczność ochrony miejsc cennych przyrodniczo oraz propagować tzw. ekoturystykę.  

Tropami przyrody

Rozpoznawanie ptaków po śpiewie,  szacowanie wieku drzewa czy też układanie łańcuchów pokarmowych to tylko niektóre zadania, które należało wykonać w ramach gry terenowej „Tropami przyrody”, zorganizowanej przez Powiat Kolski z okazji Powiatowych Obchodów Dni Ziemi i Lasu.

Na szlaku Natura 2000

W ramach kampanii "Na szlaku Natura 2000" (realizowanego przez Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji "Sztuki Wszystkie" ze środków NFOŚiGW) zrealizowaliśmy bazę szlaków na obszarach Natura 2000 na Zielonej Lekcji. Celem bazy jest uświadomienie zastosowania obszarów Natura 2000 w turystyce i edukacji ekologicznej oraz zachęta do odwiedzenia tych miejsc. w ramach działań w ramach tej kampanii stworzliśmy także biuletyn "Gospodarowanie na obszarach Natura 2000", pokazujące szanse dla przedsiębiorców, lokujących swoje inicjatywy na obszarach Natura 2000. Kampania edukacyjno-informacyjna „Na szlaku Natura 2000”, finansowana ze środków NFOŚiGW  to prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij